Language of document :

Odvolanie podané 12. februára 2021: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 2. decembra 2020 vo veci T-318/19, Thunus a i./EIB

(vec C-91/21 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (v zastúpení: L. Levi, advokátka)

Ďalší účastník konania: Európska investičná banka

Návrhy odvolateľov

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 2. decembra 2020 vo veci T-318/19,

v dôsledku toho vyhovieť žalobným návrhom predloženým v prvostupňovom konaní, a teda:

vyhlásiť túto žalobu za prípustnú a dôvodnú vrátane námietky nezákonnosti, ktorú obsahuje,

v dôsledku toho:

zrušiť rozhodnutie obsiahnuté vo výplatných listinách odvolateľov za február 2019, ktorým sa stanovuje ročná úprava základného platu obmedzená na rok 2019 na 0,8 %, a v dôsledku toho zrušiť podobné rozhodnutia obsiahnuté v neskorších výplatných listinách,

uložiť preto žalovanej v prvostupňovom konaní povinnosť zaplatiť ako náhradu majetkovej ujmy (i) nedoplatok platu zodpovedajúci uplatneniu ročnej úpravy na rok 2019, teda zvýšeniu o 1,2 % za obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019; (ii) nedoplatok platu zodpovedajúci dôsledkom uplatnenia ročnej úpravy na rok 2019 o 0,8 %, na sumu platov, vyplácaných od januára 2019; (iii) úroky z omeškania z dlhovaných nedoplatkov na plate až do úplného zaplatenia dlžných súm, pričom sadzba úrokov z omeškania, ktorá sa má uplatniť, sa musí vypočítať na základe sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie, uplatniteľnej počas dotknutého obdobia, zvýšenej o tri percentuálne body,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Porušenie pravidiel právomoci autora aktu – Porušenie článku 18 rokovacieho poriadku – Skreslenie spisu – Porušenie povinnosti odôvodnenia súdom.

Porušenie práva konzultácie s kolégiom – Skreslenie spisu.

Porušenie povinnosti odôvodnenia – Skreslenie spisu – Porušenie povinnosti odôvodnenia súdom.

Porušenie povinnosti náležitej starostlivosti a zásady proporcionality.

____________