Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 19. februārī iesniedza Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Čehijas Republika) – RegioJet a. s./České dráhy a.s.

(Lieta C-104/21)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Pamatlietas puses

Prasītāja: RegioJet a. s.

Atbildētāja: České dráhy a.s.

Prejudiciālie jautājumi

Vai papīra formāta informācijas nesēji, kas satur satiksmes informāciju un atrodas dzelzceļa staciju teritorijā, ir apkalpes vietas Direktīvas 2012/34 1 3. panta 11. [punkta] izpratnē?

Vai atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pantam Direktīva 2012/34 uzliek saistības České dráhy a. s. kā valstij plašākā nozīmē? Vai privātpersonas attiecībā uz České dráhy a. s. var atsaukties uz tādas direktīvas tiešo iedarbību, kas tika atšķirīgi transponēta vai nav transponēta valsts tiesību aktos?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV 2012, L 343, 32. lpp.).