Language of document : ECLI:EU:F:2010:122

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

6. oktoober 2010

Kohtuasi F‑2/10

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik Teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Ravikindlustus – Ravikulude hüvitamise nõue – Isikut kahjustava meetme puudumine – Ilmselgelt vastuvõetamatu ja ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 94

Ese:      Euratomi asutamislepingu artikli 106a alusel sellele lepingule kohaldatava ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub muu hulgas esiteks tühistada komisjoni otsuse, millega jäeti rahuldamata tema 17. märtsi 2009. aasta taotlus hüvitada 100%‑liselt kõik ravikulud, mis tal tuli 29. oktoobril 2001 temaga juhtunud õnnetuse tõttu kanda; teiseks tühistada komisjoni 22. septembri 2009. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus otsuse peale tema 17. märtsi 2009. aasta taotlus rahuldamata jätta; kolmandaks kohustada komisjoni maksma talle summa, mis vastab hageja poolt 1. detsembrist 2000 kuni 17. märtsini 2009 kantud ravikulude ja sellel perioodil hüvitatud ravikulude summa vahele, millel lisandub aastaintress 10% koos iga‑aastase kapitaliseerimisega.

Otsus: Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt. Mõista hagejalt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 1500 eurot.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Hagi kaebuse rahuldamata jätnud otsuse peale – Vastuvõetavus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Administratsiooni ajutine vastus ametniku taotlusele – Välistamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

1.      Kui ametnik palub lisaks vaidlusaluse otsuse tühistamisele ka selle otsuse vajalikus ulatuses tühistamist, millega tema kaebus rahuldamata jäeti, siis puudub nendel nõuetel autonoomne sisu ning need segunevad tegelikkuses vaidlusaluse otsuse vastu esitatud nõuetega.

(vt punkt 26)

Viited:

Euroopa Kohus: 17. jaanuar 1989, kohtuasi 293/87: Vainker vs. parlament (EKL 1989, lk 23, punkt 8).

Esimese Astme Kohus: 10. juuni 2004, kohtuasi T‑330/03: Liakoura vs. nõukogu (EKL AT 2004, lk I‑A‑191 ja II‑859, punkt 13).

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. detsember 2008, kohtuasi F‑34/07: Skareby vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑477 ja II‑A‑1‑2637, punkt 27).

2.      Isikut kahjustavaks meetmeks on meede, millel on siduvad õiguslikud tagajärjed, mis mõjutavad otseselt ja vahetult hageja huve, tuues kaasa selge muutuse tema õiguslikus seisundis. Niisuguse akti andjaks peab olema pädev asutus ja see peab sisaldama administratsiooni lõplikku seisukohta.

See ei ole nii institutsiooni kirja puhul, milles institutsioon rahuldab ametniku taotluse osaliselt, selgitab ametnikule mõningaid aspekte tema taotlusele antud vastuses ja teatab talle, et tema taotlus on läbivaatamisel.

(vt punktid 29 ja 32–34)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. juuni 2006, kohtuasi F‑101/05: Grünheid vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑55 ja II‑A‑1‑199, punkt 33 ja seal viidatud kohtupraktika).