Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

26. oktober 2010

Sag F­3/10

AB

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — kontraktansatte — kontrakt på bestemt tid ikke forlænget — for sent indgivet klage — afvisning«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder sagsøgeren principalt har nedlagt påstand om annulation af Kommissionens afgørelse om ikke at forlænge hans kontrakt som kontraktansat.

Udfald: Sagen afvises. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — søgsmål — søgsmål rettet mod afvisning af klage — formaliteten

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 117)

2.      Tjenestemænd — søgsmål — betingelser for antagelse til realitetsbehandling — forudgående administrativ procedure forløbet forskriftsmæssigt

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 117)

1.      Et søgsmål om annullation af en afgørelse om afvisning af en klage indebærer, at Fællesskabets retsinstanser skal prøve den retsakt, der indeholder det klagepunkt, som har været genstand for klagen.

(jf. præmis 23)

Henvisning til:

Domstolen: 17. januar 1989, sag 293/87, Vainker mod Parlamentet, Sml. s. 23, præmis 8

Retten: 23. marts 2004, sag T­310/02, Theodorakis mod Rådet, Sml. Pers. I­A, s. 95, og II, s. 427, præmis 19; 9. juni 2005, sag T­80/04, Castets mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 161, og II, s. 729, præmis 15

2.      Ifølge vedtægtens artikel 90 og 91, som finder tilsvarende anvendelse på kontraktansatte i henhold til artikel 117 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, er spørgsmålet, om en sag, der er anlagt af en tjenestemand mod den institution, han tilhører, kan antages til realitetsbehandling, betinget af, at den i disse bestemmelser fastsatte forudgående administrative procedure er forløbet forskriftsmæssigt.

(jf. præmis 24)

Henvisning til:

Domstolen: 4. juni 1987, sag 16/86, P. mod EFS, Sml. s. 2409, præmis 6

Retten: 11. maj 1992, sag T­34/91, Whitehead mod Kommissionen, Sml. II, s. 1723, præmis 18