Language of document : ECLI:EU:T:2021:574

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba’ Awla)

15 ta’ Settembru 2021 (*)

“Servizz pubbliku – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Remunerazzjoni – Allowance tal-espatrijazzjoni – Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal – Rifjut li tingħata l-allowance tal-espatrijazzjoni – Residenza abitwali – Funzjonijiet eżerċitati f’organizzazzjoni internazzjonali stabbilita fl‑Istat ta’ impjieg”

Fil-Kawża T‑466/20,

LF, irrappreżentat minn S. Orlandi, avocat,

rikorrent,

vs

Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata minn T. Bohr u A.‑C. Simon, bħala aġenti,

konvenuta,

li għandha bħala suġġett talba bbażata fuq l-Artikolu 270 TFUE u intiża għall‑annullament tad-deċiżjoni tal-Uffiċċju “tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali” (PMO) tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Settembru 2019, li permezz tagħha l-benefiċċju tal-allowance tal-espatrijazzjoni ġie rrifjutat lir‑rikorrent,

IL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba’ Awla)

komposta minn S. Gervasoni, President, P. Nihoul (Relatur) u R. Frendo, Imħallfin,

Reġistratur: M. Marescaux, Amministratriċi,

wara li rat il-fażi bil-miktub tal-proċedura u wara s-seduta tat-23 ta’ April 2021,

tagħti l-preżenti

Sentenza

 Il-kuntest ġuridiku

1        L-Artikolu 69 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem ir-“Regolamenti tal-Persunal”), applikabbli b’analoġija għall-membri tal-persunal bil-kuntratt bis-saħħa tal-Artikolu 20(2) u tal-Artikolu 92 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Kondizzjonijiet tal-impjieg”), jipprovdi:

“L-allowance ta’ l-espatrijazzjoni għandu jkun daqs 16 % tat-total tas-salarju bażiku, l-allowance tal-familja, u l-allowance tat-tfal dipendenti li għalihom huwa intitolat l-uffiċjal. Il-benefiċċju għall-espatrijazzjoni m’għandux ikun anqas minn EUR 538,87 kull xahar.”

2        L-Artikolu 4 tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli wkoll b’analoġija għall-membri tal-persunal bil-kuntratt bis-saħħa tal-Artikoli 21 u 92 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, huwa fformulat kif ġej:

“1. L-allowance ta’ l-espatrijazzjoni għandu jitħallas, daqs 16 % ta’ l-ammont totali tas-salarju bażiku, bl-addizzjoni tal-allowance tal-familja, u l-benefiċċju tat-tfal dipendenti mħallsa lill-uffiċjal:

(a)      lill-uffiċjali:

–        li m’humiex u qatt ma kienu ċittadini ta’ l-Istat li [fit-]territorju tiegħu qiegħed il-post fejn huma impjegati, u

–        li [b’mod abitwali] matul il-ħames snin li jispiċċaw sitt xhur qabel daħlu fis-servizz ma kienux jgħixu jew iwettqu l-okkupazzjoni ewlenija tagħhom ġewwa t-territorju Ewropej ta’ dak l-Istat. Għall-iskopijiet ta’ din id-disposizzjoni, iċ-ċirkostanzi li jinħolqu minn xogħol li sar fi Stat ieħor jew għal organizzazzjoni internazzjonali ma jkunux ikkunsidrati;

(b)      għall-uffiċjali li huma jew kienu ċittadini ta’ l-Istat li fit-territorju [tiegħu] jinsab il-post fejn huma impjegati iżda li matul l-għaxar snin li jispiċċaw fid-data ta’ meta daħlu fis-servizz jgħixu barra t-territorju Ewropew ta’ dak l-Istat għal raġunijiet minbarra l-qadi tad-dmirijiet fis-servizz ta’ Stat jew ta’ organizzazzjoni internazzjonali.

[…]”

 Il-fatti li wasslu għall-kawża

3        Ir-rikorrent, LF, huwa ta’ nazzjonalità Belġjana u twieled fil-Belġju.

4        Fl-1982, fl-età ta’ erba’ snin, huwa mar jgħix flimkien mal-familja tiegħu fi Franza, fejn huwa studja u ħadem sal-31 ta’ Marzu 2013, bl-eċċezzjoni tal-perijodu bejn l-1 ta’ Ġunju 2002 u l-31 ta’ Mejju 2003 li matulu ħadem fil-Perù għall-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Franċiż.

5        Bejn l-1 ta’ April 2009 u t-30 ta’ Marzu 2013, huwa ħadem mal-Ministeru għall-Ekoloġija, għall-Iżvilupp Sostenibbli u għall-Enerġija Franċiż f’Pariġi (Franza) u, bejn l-1 u t-30 ta’ April 2013, huwa ġie rreġistrat bħala persuna li qiegħda tfittex xogħol fi Franza.

6        Fl-1 ta’ Mejju 2013, huwa daħal fis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell (il-Belġju) bħala membru tal-persunal bil-kuntratt tal-grupp ta’ funzjonijiet IV, fi ħdan id-Direttorat Ġenerali (DĠ) “Riċerka u Innovazzjoni”, imbagħad fi ħdan id‑DĠ “Agrikoltura u Żvilupp Rurali” fil-kuntest ta’ kuntratt għal żmien determinat imġedded diversi drabi, mingħajr interruzzjoni. Dan il-kuntratt skada fit-30 ta’ April 2019.

7        Matul dan il-perijodu kollu, ir-rikorrent irċieva l-allowance tal-espatrijazzjoni abbażi tal-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, fid-dawl tan-nazzjonalità Belġjana tiegħu u tal-assenza tiegħu mit-territorju Belġjan matul il-perijodu ta’ għaxar snin li kien ippreċeda l-ingaġġ tiegħu mal-Kummissjoni.

8        Fl-2014, ir-rikorrent iżżewweġ, fil-Belġju, lil ċittadina Franċiża u magħha kellu żewġ ulied, imwielda fi Brussell fl-2015 u fl-2017. Martu, li kellha l-istatus ta’ persuna li taħdem għal rasha fi Franza, ħadmet fil-Belġju bis-saħħa ta’ kuntratt għal żmien indeterminat. Skont l-informazzjoni pprovduta mir-rikorrent fis-seduta u li sar notament tagħha fil-proċess verbal tas-seduta, il-konjuġi tar-rikorrent għandha r-residenza fiskali tagħha fil-Belġju.

9        Fl-20 ta’ Novembru 2018, il-Kummissjoni ppubblikat avviż ta’ kompetizzjoni interna COM/03/AD/18, miftuħ għall-membri tal-persunal bil-kuntratt, li kellha bħala għan ir-reklutaġġ ta’ uffiċjali fil-grad AD 6. Ir-rikorrent applika għal din il-kompetizzjoni u ismu tniżżel fil-lista tal-kandidati li għaddew fit-3 ta’ Diċembru 2019.

10      Barra minn hekk, fil-25 ta’ Jannar 2019, ir-rikorrent ippreżenta l-kandidatura tiegħu wara l-pubblikazzjoni, fis-7 ta’ Jannar preċedenti, tal-avviż ta’ pożizzjoni vakanti interaġenzija REA/INTER CA/2018/PA/A B/FGIV/09, li kellha bħala suġġett ir-reklutaġġ ta’ membri tal-persunal bil-kuntratt tal-grupp ta’ funzjonijiet IV fi ħdan l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għar-Riċerka (REA). Skont dan l-avviż ta’ pożizzjoni vakanti, huma biss il-membri tal-persunal bil-kuntratt fis-servizz f’istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea li setgħu jipparteċipaw fil-proċedura.

11      F’Mejju 2019, ir-rikorrent staqsa lir-REA dwar ir-riżultat ta’ dan ir-reklutaġġ. Fis-16 ta’ Mejju 2019, ir-REA weġbitu li d-deċiżjoni dwaru kienet għadha ma ttiħditx u talbitu jibqa’ “jistenna u interessat”.

12      Permezz ta’ posta elettronika tas-7 ta’ Ġunju 2019, ir-REA bagħtet lir-rikorrent offerta ta’ ingaġġ għal impjieg ta’ membru tal-persunal bil-kuntratt mill-1 ta’ Settembru 2019, għal perijodu ta’ sena, li jista’ jiġġedded. Ir-rikorrent wera l-kunsens tiegħu għal din il-proposta fil-11 ta’ Ġunju segwenti.

13      Bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Awwissu 2019, ir-rikorrent ġie rreġistrat bħala persuna li qiegħda tfittex xogħol fil-Belġju, u l-allowances tiegħu tħallsu mill-Unjoni. Barra minn hekk, huwa kompla jibbenefika mill-iskema ta’ kopertura tal-assigurazzjoni għall-mard tagħha.

14      Fl-1 ta’ Settembru 2019, ir-rikorrent beda jaħdem mar-REA.

15      Fil-11 ta’ Settembru 2019, l-Uffiċċju “Amministrazzjoni u Ħlas tal-Intitolamenti Individwali” (PMO) tal-Kummissjoni ddeċieda li r-rikorrent ma kellux dritt għall-allowance tal-espatrijazzjoni (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”).

16      Fid-9 ta’ Diċembru 2019, ir-rikorrent ressaq ilment mal-Kummissjoni kontra d-deċiżjoni kkontestata. Dan l-ilment ġie miċħud permezz ta’ deċiżjoni tas-7 ta’ April 2020, innotifikata l-għada, għar-raġuni li huwa ma kienx jissodisfa l-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal.

17      Filwaqt li bbażat ruħha fuq is-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480), il-Kummissjoni qieset li ma kienx hemm lok li l-perijodu inkluż bejn l-1 ta’ Mejju 2013 u t-30 ta’ April 2019, li matulu r-rikorrent kien ħadem mal-Kummissjoni, jiġi nnewtralizzat, iżda li dan il-perijodu kellu jittieħed inkunsiderazzjoni sabiex tiġi ddeterminata r-residenza abitwali tal-membru tal-persunal, peress li dan kien preżunt li jipprekludi l-ħolqien ta’ rabtiet fit-tul bejnu u l-pajjiż ta’ impjieg. Hija żiedet li, fid-dawl tal-kriterji ġurisprudenzjali dwar ir-residenza abitwali, jiġifieri l-attività professjonali u r-rabtiet personali tar-rikorrent, ir-rabtiet ma’ Franza li invoka r-rikorrent ma jistgħux iqiegħdu inkwistjoni r-realtà tar-residenza abitwali tiegħu fil-Belġju.

18      Fir-rigward tal-perijodu ta’ erba’ xhur bejn it-30 ta’ April 2019, li hija d-data tal-iskadenza tal-kuntratt konkluż mal-Kummissjoni, u l-1 ta’ Settembru 2019, li hija d-data tal-ingaġġ tiegħu mir-REA, il-Kummissjoni enfasizzat li r-rikorrent kien żamm ir-residenza tiegħu fil-Belġju ma’ martu u wliedu, fl-istess abitazzjoni bħal dik li kien jokkupa qabel, bl-intenzjoni li jibqa’ hemm.

19      Fis-17 ta’ Marzu 2020, wara s-suċċess tal-kompetizzjoni interna COM/03/AD/18 organizzata mill-Kummissjoni, ir-rikorrent inħatar uffiċjal f’din l-istituzzjoni b’effett mis-16 ta’ April segwenti. Il-Kummissjoni wkoll irrifjutatlu d-dritt għall-allowance tal-espatrijazzjoni. Din id-deċiżjoni hija s-suġġett ta’ rikors ieħor ippreżentat mir-rikorrent quddiem il-Qorti Ġenerali, irreġistrat bin-numru T‑178/21.

 Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet

20      Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-20 ta’ Lulju 2020, ir-rikorrent ippreżenta din l-azzjoni. Il-Kummissjoni ppreżentat ir-risposta tagħha fit-23 ta’ Ottubru 2020. Permezz ta’ ittra tal-25 ta’ Novembru 2020, ir-rikorrent irrinunzja milli jippreżenta replika.

21      Permezz ta’ ittra tal-31 ta’ Lulju 2020, ir-rikorrent talab l-anonimat abbażi tal-Artikolu 66 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali. B’digriet tal-14 ta’ Settembru 2020, il-Qorti Ġenerali laqgħet din it-talba.

22      Fuq proposta tal-Imħallef Relatur, il-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) iddeċidiet li tiftaħ il-fażi orali tal-proċedura.

23      Permezz ta’ ittra tat-3 ta’ Marzu 2021, il-Qorti Ġenerali għamlet lill-partijiet, abbażi tal-Artikolu 89 tar-Regoli tal-Proċedura, mistoqsijiet relatati b’mod partikolari mal-ġurisprudenza li, fil-fehma tagħhom, hija applikabbli għal dan il-każ. Il-partijiet wieġbu dawn il-mistoqsijiet fiż-żmien mogħti.

24      It-trattazzjonijiet tal-partijiet u t-tweġibiet tagħhom għall-mistoqsijiet tal-Qorti Ġenerali, b’mod partikolari dwar dik il-ġurisprudenza, instemgħu fis-seduta tat-23 ta’ April 2021.

25      Ir-rikorrent jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

–        tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

26      Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors;

–        tikkundanna lir-rikorrent għall-ispejjeż.

 Id-dritt

 Osservazzjoni preliminari

27      L-Artikolu 2(2) tar-Regolamenti tal-Persunal jipprovdi li istituzzjoni waħda jew iktar jistgħu jafdaw lil waħda minnhom jew lil korp interistituzzjonali l-eżerċizzju tas-setgħat kollha jew ta’ parti minnhom mogħtija lill-Awtorità tal-Ħatra, minbarra d-deċiżjonijiet dwar il-ħatriet, il-promozzjonijiet jew it-trasferimenti ta’ uffiċjali. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 91a tar-Regolamenti tal-Persunal, l-appelli fl-oqsma li għalihom ġie applikat l-Artikolu 2(2) għandhom jiġu ppreżentati kontra l-istituzzjoni li minnha tiddependi l-Awtorità tal-Ħatra delegata.

28      Skont l-Artikoli 6 u 117 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, l-Artikolu 2(2) u l-Artikolu 91a tar-Regolamenti tal-Persunal japplikaw b’analoġija għall-awtoritajiet awtorizzati li jikkonkludu kuntratti ta’ ingaġġ.

29      Permezz tad-Deċiżjoni 2003/522/KE tas-6 ta’ Novembru 2002 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 4, p. 413), il-Kummissjoni ħolqot il-PMO.

30      Fit-12 ta’ Diċembru 2018, ir-REA, skont l-Artikolu 2(2) tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikoli 6 u 117 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg, ikkonkludiet ftehim ta’ servizz mal-PMO li minnu jirriżulta li dan għandu jiddetermina l-intitolamenti individwali tal-membri tal-persunal bil-kuntratt tar-REA u speċjalment dawk li jirriżultaw mill-Artikolu 69 tar-Regolamenti tal-Persunal u mill-Anness VII tiegħu (Taqsima E tal-Parti II B tal-imsemmi ftehim ta’ servizz). Skont l-Artikolu 5(1) tal-Parti II A tal-ftehim ta’ servizz, meta r-REA ddelegat lill-PMO l-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija lill-Awtorità tal-Ħatra jew lill-awtorità li għandha s-setgħa tikkonkludi kuntratti ta’ ingaġġ, l-appelli bbażati fuq l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom jiġu ppreżentati kontra l-Kummissjoni, konformement mal-Artikolu 91a tar-Regolamenti tal-Persunal.

31      Huwa għalhekk b’mod iġġustifikat li, f’dan il-każ, l-azzjoni ġiet ippreżentata kontra l-Kummissjoni.

 Fuq l-uniku motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tarRegolamenti tal-Persunal

32      Ir-rikorrent iqis li, meta rrifjutalu l-allowance tal-espatrijazzjoni, il-PMO kiser l-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal.

33      Il-motiv huwa kkontestat mill-Kummissjoni.

34      F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-kundizzjonijiet għall-għoti tal-allowance tal-espatrijazzjoni huma stipulati fl-Artikolu 4(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, applikabbli b’analoġija għall-membri tal-persunal bil-kuntratt bis-saħħa tal-Artikolu 20(2) u tal-Artikoli 21 u 92 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg.

35      Din id-dispożizzjoni twettaq distinzjoni bejn żewġ każijiet li jiddependu fuq in-nazzjonalità tal-uffiċjal.

36      L-ewwel każ, li huwa rregolat mill-Artikolu 4(1)(a) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, jikkonċerna s-sitwazzjonijiet fejn l-uffiċjali “m’humiex u qatt ma kienu ċittadini ta’ l-Istat li [fit-]territorju tiegħu qiegħed il-post fejn huma impjegati”. F’dan il-każ, huwa meħtieġ li, sabiex ikun jista’ jikseb l-allowance tal-espatrijazzjoni, l-uffiċjal jew il-membru tal-persunal ma jkunx, matul il-ħames snin li jispiċċaw sitt xhur qabel daħal fis-servizz, għex jew wettaq l-attività professjonali ewlenija tiegħu b’mod abitwali fit-territorju Ewropew tal-Istat ta’ impjieg.

37      It-tieni każ, li huwa rregolat mill-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, jirrigwarda l-uffiċjali li “huma jew kienu ċittadini ta’ l-Istat li fit-territorju [tiegħu] jinsab il-post fejn huma impjegati”. F’dan il-każ, l-għoti tal-allowance tal-espatrijazzjoni huwa suġġett għal kundizzjonijiet li, għal żewġ raġunijiet, huma iktar stretti minn dawk previsti mill-Artikolu 4(1)(a) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal.

38      Dawn il-kundizzjonijiet huma s-segwenti.

39      Minn naħa, il-perijodu ta’ referenza huwa ta’ għaxar snin għaċ-ċittadini tal-pajjiż ta’ impjieg, filwaqt li dan huwa ta’ ħames snin għall-uffiċjali li ma għandhomx in-nazzjonalità tal-pajjiż ta’ impjieg (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-11 ta’ Lulju 2007, B vs Il-Kummissjoni, F‑7/06, EU:F:2007:129, punt 37).

40      Min-naħa l-oħra, iż-żamma tar-residenza fil-pajjiż ta’ impjieg għal perijodu qasir ħafna matul il-perijodu ta’ referenza ta’ għaxar snin hija biżżejjed sabiex twassal għat-telf jew għar-rifjut tal-benefiċċju ta’ din l-allowance (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-17 ta’ Frar 1976, Delvaux vs Il-Kummissjoni, 42/75, EU:C:1976:21, punti 6 sa 11; tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni T‑273/17, EU:T:2018:480, punt 47; u tal-5 ta’ Ottubru 2020, Brown vs Il‑Kummissjoni, T‑18/19, taħt appell, EU:T:2020:465, punt 112), filwaqt li, għall-uffiċjali li ma humiex ċittadini ta’ dan il-pajjiż, it-telf jew ir-rifjut tal-benefiċċju tal-allowance tal-espatrijazzjoni jseħħ biss fil-każ fejn ir-residenza abitwali tal-persuna kkonċernata fil-pajjiż ta’ impjieg futur tagħha tkun damet matul il-perijodu ta’ referenza ta’ ħames snin kollu (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-14 ta’ Diċembru 1995, Diamantaras vs Il-Kummissjoni, T‑72/94, EU:T:1995:212, punt 48, u tas-27 ta’ Frar 2015, CESE vs Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, punt 54).

41      F’dan il-każ, ma huwiex ikkontestat li, peress li għandu n-nazzjonalità tal-Istat ta’ impjieg (il-Belġju), ir-rikorrent jaqa’ fit-tieni każ u, għaldaqstant, taħt l-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal. Konsegwentement, ir-rikorrent huwa suġġett għall-kundizzjonijiet stretti indikati fil-punti 39 u 40 iktar ’il fuq.

42      Skont il-ġurisprudenza, huwa l-uffiċjal jew il-membru tal-persunal li jitlob l-allowance tal-espatrijazzjoni li għandu juri li huwa jissodisfa l-kundizzjonijiet sabiex tingħatalu filwaqt li jistabbilixxi li huwa żamm ir-residenza abitwali tiegħu barra mill-Istat ta’ impjieg matul il-perijodu ta’ referenza kollu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-27 ta’ Settembru 2000, Lemaître vs Il-Kummissjoni, T‑317/99, EU:T:2000:218, punt 50).

 Fuq id-delimitazzjoni tal-perijodu ta’ referenza

43      Dan ir-rikors huwa dirett kontra d-deċiżjoni li permezz tagħha l-PMO rrifjuta l-benefiċċju tal-allowance tal-espatrijazzjoni lir-rikorrent minħabba li dan tal-aħħar ma kienx stabbilixxa li huwa kellu r-residenza abitwali tiegħu barra mill-Belġju matul il-perijodu ta’ referenza kollu, kuntrarjament għal dak li jeżiġi l-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali li għandhom jew li kellhom in-nazzjonalità tal-Istat ta’ impjieg.

44      Għall-applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni, għandu jiġi ddelimitat il-perijodu ta’ referenza li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni.

45      Skont l-imsemmija dispożizzjoni, dan il-perijodu jiskadi mad-dħul fis-servizz tal-uffiċjal jew tal-membru tal-persunal mal-istituzzjoni jew mal-aġenzija kkonċernata.

46      F’dan il-każ, ir-rikorrent daħal fis-servizz tar-REA fl-1 ta’ Settembru 2019, b’tali mod li l-perijodu ta’ għaxar snin ta’ referenza skada fil-31 ta’ Awwissu 2019.

47      Għaldaqstant, bħala prinċipju dan il-perijodu għandu jibda fl-1 ta’ Settembru 2009.

48      Madankollu, l-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal jeskludi t-teħid inkunsiderazzjoni tal-perijodi li matulhom l-uffiċjal ikun għex, b’mod abitwali, barra mill-Istat ta’ impjieg, sabiex jeżerċita funzjonijiet fis-servizz ta’ Stat jew f’organizzazzjoni internazzjonali (ara l-punt 2 iktar ’il fuq).

49      Għaldaqstant, f’tali każ, hemm lok li, sabiex jiġi ddeterminat meta jibda l-perijodu ta’ referenza, dawn il-perijodi jiġu “nnewtralizzati” billi dan jiġi mtawwal bl-ammont korrispondenti għalihom (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-25 ta’ Settembru 2014, Grazyte vs Il‑Kummissjoni, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, punt 51).

50      F’dan il-każ, bejn l-1 ta’ Settembru 2009 u t-30 ta’ Marzu 2013, jiġifieri matul perijodu ta’ tliet snin u seba’ xhur, ir-rikorrent ħadem fi Franza għall-Ministeru għall-Ekoloġija, għall-Iżvilupp Sostenibbli u għall-Enerġija Franċiż.

51      Peress li din l-attività kienet eżerċitata għal Stat barra mit-territorju tal-Istat ta’ impjieg, il-perijodu ta’ referenza għandu jiġi estiż sal-1 ta’ Frar 2006 skont l-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal.

52      Barra minn hekk, ir-rikorrent ħadem bħala membru tal-persunal bil-kuntratt mal-Kummissjoni bejn l-1 ta’ Mejju 2013 u t-30 ta’ April 2019.

53      Madankollu, il-perijodu ta’ referenza ma għandux jiżdied konsegwentement, għaliex, b’differenza minn dak li ġie kkonstatat għall-perijodi li jikkorrispondu għal servizzi mwettqa barra mill-Istat ta’ impjieg, l-ebda “newtralizzazzjoni” ma hija prevista fid-dispożizzjoni msemmija iktar ’il fuq għall-perijodi li matulhom l-uffiċjal ħadem fis-servizz ta’ Stat jew ta’ organizzazzjoni internazzjonali f’dan l-Istat ta’ impjieg (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni, T‑273/17, EU:T:2018:480, punti 60 u 62).

54      Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha, għandu jitqies li l-perijodu ta’ referenza beda fl-1 ta’ Frar 2006 u skada fil-31 ta’ Awwissu 2019.

 Fuq id-determinazzjoni tar-residenza abitwali tar-rikorrent matul il-perijodu ta’ bejn l-1 ta’ Mejju 2013 u l-31 ta’ Awwissu 2019

55      Huwa paċifiku li, mill-1 ta’ Frar 2006 sat-30 ta’ April 2013, li huwa lejlet il-ġurnata li fiha beda jaħdem mal-Kummissjoni bħala membru tal-persunal bil-kuntratt, ir-rikorrent kellu r-residenza abitwali tiegħu fi Franza, u għalhekk barra mill-Istat ta’ impjieg.

56      Min-naħa l-oħra, ir-riżoluzzjoni tat-tilwima teħtieġ li jiġi ddeterminat jekk din ir-residenza ġietx imċaqilqa għall-Belġju wara l-1 ta’ Mejju 2013.

57      Fid-diskussjoni tagħhom, il-partijiet qasmu l-perijodu ta’ referenza f’żewġ partijiet li jikkorrispondu:

–        minn naħa, għall-perijodu li matulu r-rikorrent ħadem fi ħdan il-Kummissjoni fuq bażi kuntrattwali (mill-1 ta’ Mejju 2013 sat-30 ta’ April 2019);

–        min-naħa l-oħra, għall-perijodu bejn l-iskadenza tal-kuntratt tiegħu konkluż mal-Kummissjoni u l-bidu tal-attività tiegħu mar-REA (mill-1 ta’ Mejju 2019 sal-31 ta’ Awwissu 2019).

58      Fin-noti tagħhom, il-partijiet ikkonċentraw l-attenzjoni tagħhom fuq dan it-tieni perijodu billi għamlu sforz sabiex jiddeterminaw l-Istat li fih ir-rikorrent kien stabbilixxa r-residenza abitwali tiegħu f’dak iż-żmien. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni sostniet b’mod partikolari li, kif hija kienet indikat fid-deċiżjoni kkontestata, din ir-residenza kienet tinsab fil-Belġju, peress li r-rikorrent baqa’ jgħix fi Brussell fl-appartament li kien jokkupa sa dak iż-żmien ma’ martu u wliedu u peress li rreġistra ruħu hemmhekk bħala persuna li qiegħda tfittex xogħol. Min-naħa tiegħu, ir-rikorrent sostna li huwa ma kienx ittrasferixxa ruħu lejn Franza għaliex kien qiegħed jistenna r-riżultat tal-kandidaturi li huwa kien ippreżenta mar-REA u mal-Kummissjoni meta kien għadu membru tal-persunal bil-kuntratt mal-Kummissjoni.

59      Dawn l-argumenti huma bbażati fuq elementi, bħall-fatt li r-rikorrent żamm ir-residenza tiegħu fl-istess post fi tmiem l-impenn kuntrattwali tiegħu mal-Kummissjoni, li jimplikaw li ż-żewġ perijodi msemmija fil-punt 57 iktar ’il fuq ma għandhomx jiġu eżaminati separatament.

60      Quddiem il-Qorti Ġenerali, il-partijiet iqisu li tali eżami separat huwa madankollu meħtieġ mill-ġurisprudenza. B’hekk, fil-punt 31 tar-rikors ir-rikorrent jindika li s-servizzi li huwa wettaq għall-Kummissjoni matul il-perijodu bejn l-1 ta’ Mejju 2013 u t-30 ta’ April 2019 huma preżunti li pprekludew il-ħolqien ta’ rabtiet fit-tul bejnu u l-Belġju. Fil-punt segwenti, huwa jenfasizza li, matul dan il-perijodu kollu, il-preżenza tiegħu fil-Belġju kienet esklużivament marbuta mal-imsemmija servizzi. Fil-fehma tiegħu, din il-pożizzjoni tirriżulta mis-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480).

61      B’risposta għal dan l-argument, il-Kummissjoni, filwaqt li tibbaża ruħha fuq l-istess ġurisprudenza, fil-punt 21 tar-risposta tikkunsidra li, matul is-sitt snin li matulhom ħadem mal-Kummissjoni, ir-rikorrent ma jistax jitqies li kellu r-residenza abitwali tiegħu fil-Belġju.

62      Madankollu, fit-tweġiba tagħha għal mistoqsija magħmula mill-Qorti Ġenerali din l-istess istituzzjoni ssostni li l-preżunzjoni li tirriżulta mis-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480, punt 63), li tgħid li attività eżerċitata fi ħdan organizzazzjoni internazzjonali tipprekludi l-ħolqien ta’ rabtiet fit-tul bejn il-persuna kkonċernata u l-Istat ta’ impjieg, għandha titneħħa meta l-persuna kkonċernata twaqqaf l-attività tagħha fi ħdan l-organizzazzjoni internazzjonali, b’tali mod li, minn dak il-mument, ir-rabtiet mal-Istat ta’ impjieg ma jkunux jistgħu jibqgħu jiġu injorati meta tkun trid tiġi stabbilita l-abitazzjoni abitwali tagħha.

63      Fid-dawl ta’ dawn id-differenzi u varjazzjonijiet, għandu jiġi ċċarat il-punt dwar sa fejn is-servizzi mwettqa għal organizzazzjoni internazzjonali fl-Istat ta’ impjieg jistgħu jittieħdu inkunsiderazzjoni fil-każ ta’ persuna, bħar-rikorrent, impjegata minn istituzzjoni jew aġenzija li tinsab fl-Istat tan-nazzjonalità tagħha, sabiex jiġi ddeterminat il-post tar-residenza abitwali tagħha matul il-perijodu ta’ referenza.

–       Fuq il-konsegwenzi li għandhom jinsiltu mis-servizzi mwettqa għal organizzazzjoni internazzjonali fl-Istat ta’ impjieg minn persuna li għandha nnazzjonalità tiegħu

64      Sabiex tiġi eżaminata d-diffikultà mqajma mill-partijiet, għandu jitfakkar li, kif ġie interpretat mill-ġurisprudenza, l-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal jipprevedi, għall-uffiċjali jew għall-membri tal-persunal li għandhom jew li kellhom in-nazzjonalità tal-Istat ta’ impjieg, li l-perijodu li matulu huma eżerċitaw funzjonijiet fis-servizz ta’ Stat jew f’organizzazzjoni internazzjonali barra mill-Istat ta’ impjieg ma jistax jittieħed inkunsiderazzjoni għall-kalkolu tal-perijodu ta’ referenza u għandu jiġi nnewtralizzat (ara l-punti 48 u 49 iktar ’il fuq).

65      Kif jirriżulta mill-formulazzjoni tagħha, id-dispożizzjoni msemmija iktar ’il fuq ma tinkludix, min-naħa l-oħra, regola simili għall-eżerċizzju ta’ funzjonijiet f’organizzazzjoni internazzjonali fl-Istat ta’ impjieg, bħalma huwa l-każ f’din il-kawża.

66      Skont is-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480, punt 63), madankollu, hemm lok li jittieħed inkunsiderazzjoni l-eżerċizzju ta’ funzjonijiet f’organizzazzjoni internazzjonali sabiex tiġi stabbilita r‑residenza abitwali tar-rikorrent, inkwantu huwa preżunt li dan il-fatt jipprekludi l-ħolqien ta’ rabtiet fit-tul bejnu u l-pajjiż ta’ impjieg.

67      Ċertament, f’ċerti każijiet huwa possibbli li l-eżerċizzju ta’ attivitajiet f’organizzazzjoni internazzjonali ma jiffaċilitax, jew saħansitra ma jippermettix, l-istabbiliment ta’ tali rabtiet.

68      Jibqa’ l-fatt li, għad-determinazzjoni tar-residenza abitwali, il-Qorti Ġenerali rrilevat, f’din l-istess sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il‑Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480, punti 84 sa 93), li r-rikorrent kien għex fl-Istat ta’ impjieg mal-familja tiegħu matul il-perijodu ta’ referenza, b’mod partikolari meta kien qiegħed jeżerċita l-attivitajiet tiegħu fi ħdan istituzzjonijiet jew aġenziji tal-Unjoni, u għalhekk fi ħdan organizzazzjoni internazzjonali.

69      Fl-analiżi tal-fatti tal-imsemmija kawża, il-Qorti Ġenerali kkunsidrat, minkejja l-preżunzjoni esposta fil-punt 66 iktar ’il fuq, li, fil-każ ineżami, il-Kummissjoni kellha raġun tiddeċiedi li r-residenza abitwali tar-rikorrent kienet ġiet stabbilita fl-Istat ta’ impjieg matul il-perijodu ta’ referenza.

70      Fil-fatt, id-determinazzjoni tar-residenza abitwali tibqa’ operazzjoni li għandha tkun ibbażata fuq analiżi fattwali, li fiha jiġu eżaminati r-rabtiet personali u professjonali li nħolqu mill-uffiċjal jew mill-membru tal-persunal ikkonċernat.

71      Issa, f’din l-analiżi fattwali, għandha rwol iktar determinanti l-preżunzjoni li fuqha huwa bbażat l-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, li jgħid li n-nazzjonalità ta’ persuna tikkostitwixxi indizju serju tal-eżistenza ta’ rabtiet multipli u mill-qrib bejn din il-persuna u l-pajjiż tan-nazzjonalità tagħha (ara s-sentenza tal-5 ta’ Ottubru 2020, Brown vs Il-Kummissjoni, T‑18/19, taħt appell, EU:T:2020:465, punt 82 u l-ġurisprudenza ċċitata).

72      Fl-aħħar nett, is-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il‑Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480), għandha tiġi interpretata, fid-dawl tal-elementi preċedenti, fis-sens li tindika li, meta jseħħ fl-Istat ta’ impjieg, l-eżerċizzju ta’ attivitajiet f’organizzazzjoni internazzjonali jista’ jittieħed inkunsiderazzjoni sabiex tiġi ddeterminata r-residenza abitwali ta’ uffiċjal jew ta’ membru tal-persunal li għandu jew li kellu n-nazzjonalità tal-pajjiż ta’ impjieg matul il-perijodu ta’ referenza skont l-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, anki jekk ma jistax jiġi interpretat bħala li minnu nnifsu jimplika l-istabbiliment ta’ rabta ma’ dan l-Istat.

73      Barra minn hekk, sabiex tiġi ddeterminata r-residenza abitwali tar-rikorrent f’din il-kawża, ma tista’ tinsilet ebda inferenza mis-sentenza tal-25 ta’ Settembru 2014, Grazyte vs Il-Kummissjoni (T‑86/13 P, EU:T:2014:815), li kienet tikkonċerna ċittadina Litwana li kisbet in-nazzjonalità Taljana u li kienet ġiet irreklutata mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE), organu li s-sede tiegħu tinsab f’Vilnjus (il-Litwanja).

74      Fil-fatt, is-sitwazzjonijiet inkwistjoni huma differenti, peress li l-membru tal-persunal ikkonċernat fl-imsemmija kawża kien eżerċita attivitajiet f’organizzazzjoni internazzjonali li tinsab barra mill-Istat ta’ impjieg, filwaqt li, fil-kawża ineżami, huwa ġie impjegat f’organizzazzjoni internazzjonali stabbilita f’dan l-Istat. Din id-differenza ma tistax tiġi ssottovalutata peress li l-għan imfittex mill-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal huwa li jiżgura, għall-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni, reklutaġġ daqstant iddiversifikat possibbli f’termini ta’ oriġini u ta’ nazzjonalitajiet.

–       Fuq l-elementi fattwali intiżi sabiex jiġi ddeterminat il-post tar-residenza abitwali tar-rikorrent matul il-perijodu ta’ referenza

75      Peress li r-regoli applikabbli ġew iċċarati b’dan il-mod, għandu jiġi eżaminat jekk, kif isostni r-rikorrent, il-Kummissjoni setgħetx tikkunsidra li huwa kien ittrasferixxa r-residenza abitwali tiegħu fil-Belġju matul il-perijodu ta’ referenza.

76      Għal dan il-għan, għandha tiġi applikata r-regola ta’ prova mfakkra fil-punt 42 iktar ’il fuq, li tgħid li huwa l-uffiċjal jew il-membru tal-persunal li jitlob l-allowance tal-espatrijazzjoni li għandu juri li huwa jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Artikolu 4(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal.

77      Fit-tieni każ deskritt fil-punt 37 iktar ’il fuq, din id-dispożizzjoni teżiġi li l-uffiċjal ikkonċernat juri li kellu r-residenza abitwali tiegħu barra mill-Istat ta’ impjieg, li tiegħu għandu n-nazzjonalità, mingħajr interruzzjoni, matul il-perijodu kollu ta’ referenza speċifikat mill-imsemmija dispożizzjoni.

78      Skont il-ġurisprudenza, ir-residenza abitwali hija l-post fejn il-persuna kkonċernata stabbilixxiet, bir-rieda li tagħtiha natura stabbli, iċ-ċentru permanenti jew abitwali tal-interessi tagħha, u l-kunċett ta’ residenza jimplika, minbarra l-fatt fiżiku li dak li jkun joqgħod f’ċertu post, l-intenzjoni li dan il-fatt jingħata l-kontinwità li tirriżulta minn abitudni tal-ħajja u mill-iżvolġiment ta’ relazzjonijiet soċjali normali (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-16 ta’ Mejju 2007, F vs Il‑Kummissjoni, T‑324/04, EU:T:2007:140, punt 48).

79      Sabiex tiġi llokalizzata r-residenza abitwali, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni punti ta’ fatt oġġettivi, relatati mal-ħajja privata u professjonali tal-persuna kkonċernata (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni, T‑273/17, EU:T:2018:480, punti 87 u 88).

80      F’dan il-każ, huwa paċifiku li, bejn l-1 ta’ Mejju 2013 u l-31 ta’ Awwissu 2019:

–        ir-rikorrent għex fil-Belġju b’mod mhux interrott;

–        martu ingħaqdet miegħu fl-2014;

–        huma żżewġu hemmhekk;

–        martu ħadmet hemmhekk taħt kuntratt għal żmien indeterminat;

–        hemmhekk kellhom żewġ ulied;

–        wieħed minn dawn l-ulied mar fi skola hemmhekk u l-ieħor f’tan‑nuna.

81      F’dan il-kuntest, fir-risposta għall-ilment il-Kummissjoni sostniet li, fid-dawl tal-kriterji ġurisprudenzjali, b’mod partikolari l-attività professjonali u r-rabtiet personali, kellu jitqies li r-residenza abitwali tar-rikorrent kienet tinsab fil-Belġju.

82      Min-naħa tiegħu, ir-rikorrent jindika l-elementi li ġejjin sabiex juri li, minkejja dawk li ġew irrilevati iktar ’il fuq, ir-residenza abitwali tiegħu baqgħet fi Franza, mingħajr ma ġiet imċaqilqa għall-Belġju, matul il-perijodu ta’ referenza kollu:

–        huwa għex fi Franza matul it-tfulija tiegħu, studja u sussegwentement ħadem f’dan l-Istat u kellu l-perspettiva li jidħol fi proċess ta’ ħatra bħala uffiċjal permanenti fi ħdan is-servizz pubbliku;

–        il-ġenituri tiegħu kif ukoll ħutu jirrisjedu fi Franza u huwa hemmhekk li huwa ltaqa’ ma’ martu, ta’ nazzjonalità Franċiża;

–        huwa xtara proprjetà immobbli fi Franza qabel it-tluq tiegħu lejn il-Belġju u kien żammha matul il-perijodu li matulu kien jaħdem mal-Kummissjoni mingħajr ma krieha; huwa żamm ukoll fi Franza numru tat-telefon ċellulari u kont bankarju;

–        matul il-perijodu tiegħu ta’ servizz mal-Kummissjoni huwa bbenefika biss minn kuntratt għal żmien determinat, li jiġġedded, li t-tul totali tiegħu ma setax jaqbeż is-sitt snin u li għalhekk kien ipoġġih f’sitwazzjoni professjonali prekarja; barra minn hekk, matul dan l-istess perijodu, huwa rċieva l-benefiċċju tal-espatrijazzjoni.

83      F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-elementi hekk ipprovduti mir-rikorrent jixhdu li, kif jenfasizza, huwa ħoloq rabtiet mill-qrib ma’ Franza.

84      Madankollu, tali rabtiet ma jistgħux fihom innifishom jimplikaw li r-rikorrent effettivament żamm ir-residenza abitwali tiegħu f’dan l-Istat matul il-perijodu ta’ referenza.

85      Fil-fatt, fl-ewwel lok, ir-residenza abitwali tar-rikorrent ma tistax tiġi llokalizzata fi Franza minħabba li għex, studja u ħadem f’dan l-Istat fil-bidu tal-karriera professjonali tiegħu, qabel il-bidu tal-perijodu ta’ referenza. Il-fatt li r-rikorrent għex fi Stat u li hemmhekk kien impenjat f’attivitajiet relatati mal-età li kellu dak iż-żmien jagħmel parti mill-istorja personali tiegħu iżda, fih innifsu, ma jistax jimplika li huwa żamm ir-residenza abitwali tiegħu hemmhekk.

86      Fit-tieni lok, l-istess japplika għall-fatt li xi qraba tar-rikorrent jgħixu fi Franza. Din iċ-ċirkustanza ma turix li dan tal-aħħar ma ħoloqx relazzjonijiet fit-tul barra minn dan l-Istat. F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li r-relazzjoni ta’ filjazzjoni ma hijiex neċessarjament determinanti sabiex tiġi identifikata r-residenza abitwali ta’ persuna li tkun bniet il-familja tagħha stess. Mingħajr ma tiġi miċħuda l-importanza ta’ dik ir-relazzjoni, il-fatt, għal uffiċjal jew membru tal-persunal, li jgħix fi Stat partikolari, ma’ martu u ma’ wliedu, fejn kull wieħed minnhom huwa impenjat f’attivitajiet li jikkorrispondu għall-istadju tal-ħajja tiegħu (xogħol, skola, tan‑nuna), jista’ jitqies bħala sinjifikattiv meta jkollu jiġi ddeterminat il-post tar-residenza abitwali fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolamenti tal-Persunal.

87      Ċertament, ir-rikorrent jiddikjara li ltaqa’ ma’ martu fi Franza. Madankollu, dan il-fatt ma pprekludiex lil din milli tingħaqad miegħu fil-25 ta’ Awwissu 2014 fi Brussell, kif indika huwa stess, sabiex hemmhekk jibnu familja, filwaqt li hemmhekk impenjat ruħha fir-rabtiet ta’ kuntratt ta’ xogħol għal żmien indeterminat flimkien mal-istabbiliment tar-residenza fiskali tagħha f’dan l-Istat. Fi spazju fejn iċ-ċittadini tal-Unjoni jistgħu jiċċaqilqu skont kif jixtiequ u fejn huma pprojbiti d-diskriminazzjonijiet ibbażati fuq in-nazzjonalità, id-determinazzjoni tar-residenza abitwali ma tistax tirriżulta, għal uffiċjal jew aġent, min-nazzjonalità tal-konjuġi tiegħu.

88      F’dan ir-rigward, ir-rikorrent żied jgħid, bi tweġiba għal mistoqsija magħmula mill-Qorti Ġenerali, li, jekk martu ngħaqdet miegħu fi Brussell fl-2014, jiġifieri iktar minn sena wara d-dħul tiegħu fis-servizz mal-Kummissjoni, dan ma kienx għaliex huma kienu ddeċidew li jistabbilixxu ċ-ċentru prinċipali tal-interessi tagħhom fil-Belġju, iżda għaliex hija kellha tliet xhur tqala u xtaqet tqatta’ t-tqala tagħha tgħix ma’ żewġha. Barra minn hekk, hija żammet kumpannija fi Franza, li baqgħet mhux attiva matul il-bqija tal-perijodu ta’ referenza.

89      F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li, billi jressaq dan l-element, ir-rikorrent jispeċifika r-raġunijiet personali li wasslu lil martu sabiex tingħaqad miegħu fi Brussell fl-2014. Issa, fid-dawl tal-ġurisprudenza, tali kunsiderazzjonijiet ma jistgħux jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex jiġi ddeterminat il-post tar-residenza abitwali fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal. Fil-fatt, skont il-ġurisprudenza, il-Qorti Ġenerali ma tistax tiddeċiedi dwar ir-raġunijiet suġġettivi li jkunu wasslu lil persuna sabiex tistabbilixxi ruħha mal-familja tagħha f’pajjiż partikolari (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-25 ta’ Settembru 2014, Grazyte vs Il-Kummissjoni, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, punti 56 u 57).

90      Fit-tielet lok, l-elementi materjali mressqa mir-rikorrent lanqas ma jippermettu li jitqies li r-residenza abitwali tiegħu baqgħet fi Franza matul il-perijodu ta’ referenza kollu. Għalhekk, il-fatt li żamm proprjetà immobbli f’dan l-Istat ma jagħtix prova tal-intenzjoni tiegħu li jistabbilixxi hemmhekk iċ-ċentru permanenti jew abitwali tal-interessi tiegħu. Din il-proprjetà immobbli, li tinsab viċin id-dar tal-ġenituri tiegħu u ta’ ħutu, setgħet tikkostitwixxi investiment jew residenza sekondarja intiża sabiex tilqa’ l-familja tar-rikorrent matul tmiem il-ġimgħa u l-vaganzi. F’dan ir-rigward, il-fatt li l-proprjetà immobbli inkwistjoni, li tinsab f’Compiègne (Franza), ma ġietx iddikjarata mir-rikorrent bħala l-post ta’ abitazzjoni tiegħu fil-mument tad-dħul tiegħu fis-servizz mal-Kummissjoni fl-2013, jagħti tali indikazzjoni.

91      Bl-istess mod, il-pussess ta’ numru tat-telefon ċellulari u ta’ kont bankarju fi Franza ma huwiex sinjifikattiv (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta’ Novembru 2019, Wywiał‑Prząda vs Il-Kummissjoni, T‑592/18, EU:T:2019:820, punt 65). Ir-rikorrent seta’ wkoll ikollu numru ta’ telefon ċellulari fil-Belġju jew jikkunsidra li, bit-tneħħija tal-ispejjeż ta’ konnessjoni internazzjonali, ikun inqas oneruż li jinżamm abbonament ma’ operatur Franċiż. Barra minn hekk, ir-rikorrent kellu kont tal-bank fil-Belġju. F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li d-dokumenti prodotti mir-rikorrent sabiex jistabbilixxi r-realtà tal-ħlasijiet magħmula bħala pedaġġ tat-triq fi Franza juru li tali ħlasijiet kienu twettqu, matul il-perijodu kkunsidrat, b’karta marbuta ma’ kont miftuħ ma’ bank Belġjan.

92      Fir-raba’ lok, il-fatt li ħadem mal-Kummissjoni fil-kuntest ta’ kuntratt għal żmien determinat ma jipprekludix li jiġi kkunsidrat, anki jekk dan il-kuntratt ma setax jiġġedded lil hinn minn perijodu ta’ sitt snin, li r-rikorrent stabbilixxa ruħu fi Brussell bl-intenzjoni li jibqa’ hemmhekk. Il-prova ta’ dan hija li, fi tmiem dan il-kuntratt, huwa fil-Belġju, u mhux fi Franza, li huwa fittex xogħol, fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni, u li huwa rreġistra bħala persuna li qiegħda tfittex xogħol.

93      Barra minn hekk, il-fatt li rċieva l-allowance tal-espatrijazzjoni matul il-perijodu ta’ xogħol mal-Kummissjoni huwa irrilevanti għall-evalwazzjoni tad-dritt tar-rikorrent għall-allowance tal-espatrijazzjoni waqt l-impjieg tiegħu mar-REA. Fil-fatt, mill-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal jirriżulta li dan id-dritt għandu jiġi eżaminat mad-dħul fis-servizz. Peress li kien għadda perijodu ta’ erba’ xhur bejn it-tmiem tal-kuntratt konkluż mal-Kummissjoni u l-bidu tal-kuntratt konkluż mar-REA, id-dritt għall-allowance tal-espatrijazzjoni kellu jiġi eżaminat mill-ġdid mad-dħul fis-servizz tar-rikorrent ma’ din l-aġenzija (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il‑Kummissjoni, T‑273/17, EU:T:2018:480, punt 112).

94      Fir-rigward tal-perijodu li segwa t-30 ta’ April 2019, ir-rikorrent jenfasizza li, għalkemm baqa’ fil-Belġju sal-31 ta’ Awwissu 2019, dan kien minħabba li kien temm l-eżekuzzjoni tal-kuntratt tiegħu konkluż mal-Kummissjoni u li kien qiegħed jistenna r-riżultati tal-proċeduri ta’ reklutaġġ organizzati mill-Kummissjoni u mir-REA, li fihom huwa kien ipparteċipa matul l-eżekuzzjoni ta’ dan il-kuntratt.

95      Insostenn ta’ dan l-argument, ir-rikorrent jesponi li, mis-16 ta’ Mejju 2019, jiġifieri madwar ħmistax‑il jum wara l-iskadenza tal-kuntratt mal-Kummissjoni, huwa rċieva indikazzjoni inkoraġġanti tar-REA, li tiftaħ il-perspettiva li jiġi ingaġġat magħha, u li offerta minn din l-aġenzija waslitlu fis-7 ta’ Ġunju 2019, jiġifieri inqas minn sitt ġimgħat wara din l-iskadenza. B’hekk, malajr ħafna, huwa kellu ċ-ċertezza li seta’ jkompli l-attivitajiet professjonali tiegħu fi ħdan aġenzija tal-Unjoni.

96      F’dawn iċ-ċirkustanzi, fid-dawl tal-qosor tal-perijodu li sseparah mid-dħul fil-kariga tiegħu mar-REA, perijodu li, barra minn hekk, kien jikkoinċidi fil-parti l-kbira mal-vaganzi tas-sajf, huwa qies inutli li jiċċaqlaq, mal-familja tiegħu, fi Franza, minkejja li kien żamm ir-residenza abitwali tiegħu hemmhekk.

97      Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni tqis li, matul il-perijodu ta’ erba’ xhur bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Awwissu 2019, ir-residenza abitwali tar-rikorrent kienet fil-Belġju. Fil-fatt, ir-rikorrent ma stabbilixxiex li, matul dan il-perijodu, ir-residenza abitwali tiegħu kienet tinsab barra minn dan il-pajjiż. Barra minn hekk, huwa wera l-intenzjoni tiegħu li jagħti lil din ir-residenza l-kontinwità li tirriżulta minn abitudni ta’ ħajja billi hemmhekk jgħix fl-istess appartament ma’ martu, li wkoll kienet taħdem fil-Belġju, u ma’ wliedu, li kienu jattendu l-iskola u dik tan-nuna rispettivament. Fl-aħħar nett, huwa għażel li jirreġistra ruħu bħala persuna qiegħda fil-Belġju u li jfittex xogħol hemmhekk.

98      F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li l-elementi mressqa mir-rikorrent għall-perijodu ta’ wara l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu fi ħdan il-Kummissjoni ma jikkontestawx l-analiżi li ġiet żviluppata fil-punti 80 sa 93 iktar ’il fuq, li fi tmiemha ġie kkunsidrat li, matul il-perijodu ta’ referenza, li jinkludi dak li matulu r-rikorrent eżerċita funzjonijiet fi ħdan il-Kummissjoni, ir-rikorrent kien stabbilixxa r-residenza abitwali tiegħu, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal, fil-Belġju, jiġifieri fl-Istat ta’ impjieg, li huwa wkoll l-Istat tan-nazzjonalità tiegħu.

99      Għall-kuntrarju, dawn l-elementi mhux talli ma jdgħajfux il-pożizzjoni li skontha huwa kien stabbilixxa r-residenza abitwali tiegħu fil-Belġju bejn l-1 ta’ Mejju 2013 u l-31 ta’ Awwissu 2019, talli huma jsaħħuha, u dan billi jistabbilixxu li ma kienx fi Franza, iżda fil-Belġju, li fittex ix-xogħol, u b’hekk wera l-intenzjoni tiegħu li jibqa’ f’dan l-aħħar Stat.

100    Minn din l-analiżi fattwali jirriżulta li l-elementi invokati mir-rikorrent, meqjusa flimkien jew b’mod iżolat, ma jaffettwawx il-fondatezza tal-evalwazzjoni magħmula mill-Kummissjoni dwar il-post fejn kien stabbilixxa r-residenza abitwali tiegħu matul il-perijodu ta’ referenza: il-fatt li huwa jgħix fil-Belġju, flimkien ma’ martu u wliedu, fejn kull wieħed minnhom huwa impenjat f’attivitajiet li jikkorrispondu għall-istadju tal-ħajja tiegħu, juri li, kif irrilevat il-Kummissjoni, ir-residenza abitwali tar-rikorrent kienet stabbilita f’dan l-Istat.

101    Id-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali tkun identika jekk, kif sostna r-rikorrent, kellu jiġi preżunt li s-servizzi mwettqa għall-Kummissjoni matul il-perijodu bejn l-1 ta’ Mejju 2013 u t-30 ta’ April 2019 ma setgħux joħolqu rabtiet fit-tul mal-Belġju.

102    F’din l-ipoteżi, fil-fatt għandu jiġi kkunsidrat, kif għamlet il-Kummissjoni, li l-fatt li r-rikorrent baqa’ fil-Belġju ma’ martu u wliedu fl-iskadenza tal-kuntratt konkluż ma’ din l-istituzzjoni u li rreġistra ruħu bħala persuna li qiegħda tfittex xogħol hemmhekk, anki għal perijodu qasir ħafna, huwa biżżejjed sabiex juri li r-residenza abitwali tiegħu kienet stabbilita f’dan l-Istat.

103    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skont il-ġurisprudenza, il-fatt li tinżamm ir-residenza ta’ dak li jkun fil-pajjiż ta’ impjieg matul perijodu qasir ħafna matul il-perijodu ta’ għaxar snin ta’ referenza huwa biżżejjed sabiex iwassal għat-telf jew għar-rifjut tal-benefiċċju tal-allowance tal-espatrijazzjoni (ara l-punt 40 iktar ’il fuq).

104    B’hekk, il-preżunzjoni invokata mir-rikorrent, li kieku kellha teżisti, tirriżulta ineffettiva, peress li ma tbiddilx l-evalwazzjoni magħmula mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata, minħabba li l-elementi prodotti minnha huma suffiċjenti sabiex jiġi konkluż li r-residenza abitwali tiegħu matul parti mill-perijodu ta’ referenza kienet tinsab fil-Belġju.

105    Bħala konklużjoni, peress li l-oneru tal-prova tal-assenza ta’ rabtiet fit-tul fil-pajjiż ta’ impjieg jaqa’ fuq min jitlob l-allowance tal-espatrijazzjoni (ara l-punt 42 iktar ’il fuq), hemm lok li jitqies li, f’dan il-każ, ir-rikorrent ma weriex li stabbilixxa r-residenza abitwali tiegħu barra mill-Belġju matul il-perijodu ta’ referenza kollu.

–       Fuq it-tqabbil tas-sitwazzjoni tar-rikorrent f’din il-kawża ma’ dik tarrikorrent fil-kawża li wasslet għas-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T273/17)

106    Ir-rikorrent isostni li, kuntrarjament għal dak li tallega l-Kummissjoni, is-sitwazzjoni tiegħu hija differenti minn dik tar-rikorrent fil-kawża li wasslet għas-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480), iċċitata mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata. Fil-fatt, kuntrarjament għalih, ir-rikorrent fl-imsemmija kawża żżewweġ ċittadina Belġjana, studja, irrisjeda u ħadem fil-Belġju matul il-perijodu ta’ referenza kollu, matul dan il-perijodu ħadem għall-Kummissjoni bis-saħħa ta’ kuntratt ta’ xogħol temporanju, u għalhekk għal kumpannija Belġjana, u iktar kmieni kien ibbenefika mill-allowance tal-espatrijazzjoni b’mod illegali.

107    Il-Kummissjoni tikkontesta dan l-argument.

108    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, fil-kawża li wasslet għas-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480, punt 91), il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors intiż għall-annullament tad-deċiżjoni li permezz tagħha l-allowance tal-espatrijazzjoni prevista fl-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal kienet ġiet irrifjutata lir-rikorrent mad-dħul fis-servizz tiegħu ma’ aġenzija tal-Unjoni li tinsab fi Brussell.

109    Din id-deċiżjoni ttieħdet minħabba li, fl-imsemmija kawża, ir-rikorrent kellu n-nazzjonalità Belġjana, kien għex b’mod mhux interrott fi Brussell matul il-perijodu ta’ għaxar snin ta’ referenza kollu, iżżewweġ fil-Belġju lil ċittadina Belġjana, kellu tlett itfal hemmhekk, imwielda fi Brussell, u hemmhekk kien eżerċita attività professjonali privata matul perijodu intermedju bejn żewġ kuntratti konklużi mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

110    Kuntrarjament għal dak li jsostni r-rikorrent, is-sitwazzjoni tiegħu hija simili għal dik tar-rikorrent fil-kawża li wasslet għas-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480), peress li t-tnejn li huma għandhom in-nazzjonalità Belġjana, kienu residenti fi Brussell matul il-perijodu ta’ referenza kollu jew parti minnu, iżżewġu hemmhekk, kellhom tfal hemmhekk, hemmhekk ibbenefikaw minn kuntratti temporanji ma’ istituzzjonijiet u aġenziji tal-Unjoni u baqgħu hemm bejn dawn iż-żewġ kuntratti.

111    Huwa minnu li, fil-kawża li wasslet għas-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480), ir-rikorrent kien iltaqa’ ma’ martu, ta’ nazzjonalità Belġjana, fil-Belġju, filwaqt li, fil-kawża ineżami, ir-rikorrent iltaqa’ ma’ martu, ta’ nazzjonalità Franċiża, fi Franza qabel it-tluq tiegħu sabiex jaħdem mal-Kummissjoni. Madankollu, fiż-żewġ każijiet, il-persuni kkonċernati għexu, matul il-perijodu ta’ referenza kollu jew parti sostanzjali minnu, fil-pajjiż ta’ impjieg ma’ marthom u wliedhom.

112    Huwa wkoll minnu li, fil-kawża li wasslet għas-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480), ir-rikorrent, matul il-perijodu li kien jissepara żewġ kuntratti konklużi mal-Unjoni, ħadem għal kumpanniji Belġjani ta’ xogħol temporanju, filwaqt li, f’din il-kawża, ir-rikorrent irreġistra ruħu bħala persuna li qiegħda tfittex xogħol fil-Belġju. Madankollu, din id-differenza ma hijiex rilevanti għad-determinazzjoni tar-residenza abitwali tar-rikorrent. Fil-fatt, il-qorti tal-Unjoni ma tistax tislet konsegwenzi ġuridiċi, fir-rigward tal-allowance tal-espatrijazzjoni, mill-għażla magħmula minn membru tal-persunal li jirreġistra ruħu, fl-istess Stat, bħala persuna li qiegħda tfittex xogħol (bħar-rikorrent fil-kawża preżenti) jew li jaħdem għal istituzzjoni tal-Unjoni permezz ta’ kumpannija ta’ xogħol temporanju, peress li din l-għażla tista’ tiġi ggwidata minn raġunijiet suġġettivi li jaqgħu taħt il-ħajja privata u ma jistgħux jittieħdu inkunsiderazzjoni, f’dan ir-rigward, għall-applikazzjoni tal-Artikolu 4(1)(b) tar-Regolamenti tal-Persunal (ara l-punt 89 iktar ’il fuq).

113    Lanqas ma huwa rilevanti l-fatt li, fil-kawża li wasslet għas-sentenza tat-13 ta’ Lulju 2018, Quadri di Cardano vs Il-Kummissjoni (T‑273/17, EU:T:2018:480), ir-rikorrent kien preċedentement ibbenefika mill-allowance tal-espatrijazzjoni b’mod illegali. Fil-fatt, kif ġie deċiż fil-punt 112 ta’ dik is-sentenza, fl-assenza ta’ kontinwità tad-diversi kuntratti bejn ir-rikorrent u l-istituzzjonijiet u l-organi tal-Unjoni, id-dritt għal din l-allowance għandu jerġa’ jiġi evalwat waqt kull dħul ġdid fil-kariga tal-persuna kkonċernata. Għalhekk, il-fatt li qabel kien ibbenefika b’mod illegali minn allowance tal-espatrijazzjoni ma jistax ikollu effett fuq id-deċiżjonijiet li jittieħdu sussegwentement fir-rigward ta’ din l-allowance għall-uffiċjal jew għall-membru tal-persunal ikkonċernat. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti Ġenerali ma tarax kif dan il-fatt jista’ jkun argument għall-evalwazzjoni li għandha ssir mill-awtorità f’każ ieħor.

114    Għalhekk, l-argument għandu jiġi miċħud.

–       Fuq il-konsegwenzi li jirriżultaw, skont ir-rikorrent, mill-pożizzjoni adottata mill-Kummissjoni

115    Skont ir-rikorrent, il-pożizzjoni adottata mill-Kummissjoni, li tikkonsisti fir-rifjut tal-allowance tal-espatrijazzjoni lilu, twassal għal riżultati ftit li xejn sodisfaċenti għall-Unjoni u għall-uffiċjali jew il-membri tal-persunal tagħha. Insostenn tal-pożizzjoni tiegħu, ir-rikorrent iressaq l-erba’ argumenti li ġejjin:

–        huwa biżżejjed għall-Kummissjoni li tipposponi, skont ir-rieda tagħha, id-dħul fis-servizz ta’ membru tal-persunal li kien jibbenefika b’mod legali mill-allowance tal-espatrijazzjoni fil-kuntest ta’ kuntratt preċedenti sabiex iċċaħħdu minn din l-allowance;

–        il-membri tal-persunal huma mħeġġa li jsostnu l-ispejjeż taċ-ċaqliq lejn Stat ieħor sabiex ikomplu jibbenefikaw mill-allowance tal-espatrijazzjoni li għaliha huma kellhom dritt waqt reklutaġġ preċedenti, filwaqt li huma jkunu diġà aċċettaw offerta ta’ impjieg b’effett xi xhur wara f’aġenzija li tinsab fl-istess post;

–        l-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal, li jipprovdi li l-uffiċjali għandhom jiġu rreklutati fuq il-bażi ġeografika l-iktar wiesgħa, ma huwiex osservat sa fejn il-membri tal-persunal b’kuntratt li għandhom esperjenza fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jirriskjaw li jirrinunzjaw li jkomplu l-karriera tagħhom fil-kuntest ta’ dawn tal-aħħar sabiex jirritornaw fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom;

–        il-kuntest li fih tfassal l-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal inbidel fundamentalment mal-mogħdija taż-żmien; bħalissa, huwa iktar rari li persuna tidħol taħdem mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni bħala uffiċjal mill-ewwel.

116    Il-Kummissjoni tikkontesta dan l-argument.

117    Din titlob li, min-naħa tal-Qorti Ġenerali, jingħataw ir-risposti li ġejjin.

118    L-ewwel żewġ argumenti huma bbażati fuq il-premessa li r-rikorrent ma setax jistabbilixxi relazzjonijiet fit-tul mal-pajjiż ta’ impjieg matul il-perijodu li fih ħadem bħala membru tal-persunal bil-kuntratt mal-Kummissjoni.

119    Issa, mill-punti 75 sa 93 iktar ’il fuq jirriżulta li, f’ċertu mument matul il-perijodu li fih ir-rikorrent ħadem għall-Kummissjoni, huwa ttrasferixxa r-residenza abitwali tiegħu fil-Belġju.

120    Peress li r-rikorrent għandu jiġi kkunsidrat bħala li stabbilixxa r-residenza abitwali tiegħu fil-Belġju matul il-perijodu li fih huwa kien fis-servizz tal-Kummissjoni, huwa ma jistax jitlob l-allowance tal-espatrijazzjoni minkejja li huwa reġa’ stabbilixxa ruħu fi Franza bejn l-1 ta’ Mejju u l-31 ta’ Awwissu 2019.

121    F’dawn iċ-ċirkustanzi, istituzzjoni jew aġenzija tal-Unjoni ma tistax tiġi mħeġġa, f’każijiet simili, sabiex tiddifferixxi d-dħul fil-kariga ta’ membru tal-persunal li kien jibbenefika b’mod legali mill-allowance tal-espatrijazzjoni fil-kuntest ta’ kuntratt preċedenti sabiex iċċaħħdu minn din l-allowance.

122    Fi kwalunkwe każ, istituzzjoni jew aġenzija li taġixxi b’dan il-mod għal dan il-għan biss tonqos mid-dmir ta’ premura li għandu jiggwida l-għażliet tagħha. Dan id-dmir jimplika b’mod partikolari li, meta istituzzjoni jew aġenzija tiddeċiedi dwar is-sitwazzjoni ta’ uffiċjal, hija għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-elementi kollha li jistgħu jiddeterminaw id-deċiżjoni tagħha u li, meta tagħmel dan, hija għandha tieħu inkunsiderazzjoni mhux biss l-interess tas-servizz iżda wkoll dak tal-uffiċjal jew tal-membru tal-persunal ikkonċernat (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-28 ta’ Mejju 1980, Kuhner vs Il-Kummissjoni, 33/79 u 75/79, EU:C:1980:139, punt 22, u tad-29 ta’ Ġunju 1994, Klinke vs Il-Qorti tal-Ġustizzja, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, punt 38).

123    Bl-istess mod, ikun inutli, għal dan il-membru tal-persunal, li jsostni l-ispejjeż taċ-ċaqliq lejn Stat ieħor sabiex ikompli jibbenefika mill-allowance li għaliha huwa kien intitolat matul reklutaġġ preċedenti.

124    Fir-rigward tat-tielet argument invokat mir-rikorrent, għandu jiġi rrilevat li, għar-raġunijiet imsemmija fir-rigward tal-ewwel tnejn, ma jeżistix ir-riskju li membri tal-persunal li għandhom esperjenza fi ħdan dawn l-istituzzjonijiet jew aġenziji jirrinunzjaw, wara interruzzjoni bejn żewġ kuntratti, li jkomplu l-karriera tagħhom hemmhekk għas-sempliċi raġuni li, fil-kuntest tal-ingaġġ il-ġdid, huma jitilfu d-dritt għall-allowance tal-espatrijazzjoni. Fi kwalunkwe każ, l-Artikolu 4(1) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal huwa intiż li jiżgura n-natura plurinazzjonali tal-istituzzjonijiet. Għalhekk, l-argument għandu wkoll jiġi miċħud.

125    L-istess jgħodd għar-raba’ argument tar-rikorrent. Jekk jitqies li seħħew, il-bidliet ikkonstatati fil-karriera tal-uffiċjali ma jistgħux ikollhom effett fuq l-applikazzjoni ta’ regoli li l-legalità tagħhom ma hijiex ikkontestata, peress li l-qorti tal-Unjoni ma għandhiex kompetenza sabiex tbiddel fuq inizjattiva tagħha stess il-kundizzjonijiet li fihom l-allowance tal-espatrijazzjoni tkun dovuta.

126    Għalhekk, l-argumenti tar-rikorrent imsemmija fil-punt 115 iktar ’il fuq għandhom jiġu miċħuda.

127    Fil-fatt, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, għandu jiġi deċiż li r-rikorrent ma weriex li kellu r-residenza abitwali tiegħu barra l-pajjiż ta’ impjieg matul il-perijodu ta’ referenza kollu fis-sens tal-Artikolu 4(1)(b) tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal.

128    Għaldaqstant, l-uniku motiv għandu jiġi miċħud u, konsegwentement, ir-rikors għandu jiġi miċħud.

 Fuq l-ispejjeż

129    Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.

130    Peress li r-rikorrent tilef, hemm lok li huwa jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż tiegħu stess kif ukoll dawk tal-Kummissjoni, skont it-talbiet ta’ din tal-aħħar.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba’ Awla),

taqta’ u tiddeċiedi:

1)      Ir-rikors huwa miċħud.

2)      LF huwa kkundannat għall-ispejjeż tiegħu stess kif ukoll għal dawk sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.

Gervasoni

Nihoul

Frendo

Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil‑15 ta’ Settembru 2021.

Firem


*      Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.