Language of document :

Kanne 22.12.2017 – Euroopan komissio v. Unkari

(asia C-718/17)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Tokár ja G. Wils)

Vastaaja: Unkari

Vaatimukset

Komissio vaatii 22.12.2017 päivätyssä kannekirjelmässään unionin tuomioistuinta

Toteamaan, ettei Unkari ole noudattanut sille päätöksen (EU) 2015/1601 5 artiklan 2 kohdan perusteella kuuluvia velvoitteita, koska se ei ole säännöllisin väliajoin ja vähintään joka kolmas kuukausi ilmoittanut niiden hakijoiden määrä, jotka voidaan siirtää nopeasti sen alueelle, eikä näin ollen muitakaan kyseisen neuvoston päätöksen 5 artiklan 4–11 kohdassa asetettuja, siirtovelvollisuuteen liittyvä velvoitteita

Unkari on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Neuvosto on kahdella syyskuussa 2015 antamallaan päätöksellä eli päätöksellä (EU) 2015/15321 ja päätöksellä (EU) 2015/16012 ottanut käyttöön väliaikaisen ja kiireellisen siirto-ohjelman, jonka mukaan jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siirtämään Italian ja Kreikan alueelta kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä.

Jäsenvaltiot velvoitetaan neuvoston päätöksellä tarjoamaan joka kolmas kuukausi paikkoja siirrettävissä oleville hakijoille ja varmistamaan näin, että siirtäminen sujuu nopeasti ja järjestelmällisesti. Kun melkein kaikki jäsenvaltiot ovat siirtäneet hakijoita ja noudattaneet tällä alalla olevia velvoitteitaan, Unkari ei ole siirto-ohjelman alusta lähtien toteuttanut minkäänlaisia siirtotoimenpiteitä.

Koska komissio ei pitänyt Unkarin antamaa vastausta tyydyttävänä, se aloitti jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämismenettelyn seuraavan vaiheen ja osoitti 26.7.2017 Unkarille perustellun lausunnon.

Koska komissio ei pitänyt perusteltuun lausuntoon annettua vastausta tyydyttävänä, se päätti saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen todetuksi, ettei Unkari ole noudattanut sille siirtoalalla kuuluvia velvoitteitaan.

____________

1 Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 14.9.2015 annettu neuvoston päätös (EU) 2015/1523 (EUVL L 239, s. 146).

2 Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta 22.9.2015 annettu neuvoston päätös (EU) 2015/1601 (EUVL L 248, s. 80).