Language of document :

Žaloba podaná 22. decembra 2017 – Európska komisia/Maďarsko

(vec C-718/17)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Tokár a G. Wils, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor:

určil, že Maďarsko nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z článku 5 ods. 2 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1601 tým, že pravidelne, aspoň každé tri mesiace, neinformovalo o počte žiadateľov, ktorí sa mohli premiestniť na jeho územie, v dôsledku čoho nesplnilo ani ďalšie povinnosti v oblasti premiestnenia stanovené v článku 5 ods. 4 až 11 toho istého rozhodnutia.

zaviazal Maďarsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rada dvomi rozhodnutiami prijatými v septembri 2015, konkrétne rozhodnutím (EÚ) 2015/15231 a rozhodnutím (EÚ) 2015/16012 , zaviedla predbežný a naliehavý program na premiestnenie, v rámci ktorého sa členské štáty zaviazali na premiestenie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, z územia Talianska a Grécka.

Rozhodnutia Rady ukladajú členským štátom povinnosť ponúknuť každé tri mesiace miesta pre žiadateľov, ktorí môžu byť premiestnení a zabezpečiť tak plynulý a riadny priebeh premiestnenia. Zatiaľ čo takmer všetky členské štáty premiestnili žiadateľov a splnili záväzky prijaté v tejto oblasti, Maďarsko neprijalo žiadne opatrenia od zavedenia systému premiestenia.

Komisia 16. júna 2017 začala konanie o nesplnenie povinnosti proti Maďarsku v súvislosti s rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/1601.

Keďže odpoveď daná Maďarskom nebola považovaná za uspokojivú, Komisia pristúpila k ďalšiemu štádiu v rámci konania o nesplnení povinnosti a 26. júla 2017 doručila odôvodnené stanovisko Maďarsku.

Vzhľadom na to, že odpoveď daná na odôvodnené stanovisko nebola považovaná za uspokojivú, Komisia rozhodla predložiť vec Súdnemu dvoru s cieľom určiť, že Maďarsko nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú v oblasti premiestnenia.

____________

1 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1523 zo 14. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (Ú. v. EÚ L 239, 2015, s. 146).

2 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1601 z 22. septembra 2015 o zavedení dočasných opatrení v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 80).