Language of document :

Tožba, vložena 22. decembra 2017 – Evropska komisija/Madžarska

(Zadeva C-718/17)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Tokár in G. Wils, agenta)

Tožena stranka: Madžarska

Predlog tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Madžarska s tem, da ni v rednih časovnih presledkih in vsaj vsake tri mesece sporočila primernega števila prosilcev, ki jih je mogoče hitro premestiti na njeno ozemlje, ni izpolnila obveznosti iz člena 5(2) Sklepa Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 in posledično tudi drugih obveznosti glede premestitve iz člena 5(4) do (11) navedene uredbe;

Madžarski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Svet je s sklepoma, ki ju je sprejel septembra 2015, in sicer Sklepom Sveta (EU) 2015/15231 in Sklepom Sveta (EU) 2015/16012 , uvedel začasen in nujni program premestitev, v okviru katerega so se države članice zavezale, da bodo iz Italije in Grčije premestile oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito.

Sklep Sveta državam članicam nalaga, da vsake tri mesece ponudijo mesta za prosilce za azil, ki jih je mogoče premestiti, in tako zagotovijo hiter in urejen potek postopka premestitve. Čeprav so skoraj vse države članice premestile prosilce za azil in sprejele obveznosti na tem področju, Madžarska od začetka programa premestitev ni sprejela nobenega ukrepa.

Komisija je 16. junija 2017 proti Madžarski sprožila postopek zaradi neizpolnitve obveznosti v zvezi s Sklepom Sveta (EU) 2015/1601.

Ker odgovora Madžarske ni štela za zadovoljivega, je Komisija prešla v naslednjo fazo postopka zaradi neizpolnitve obveznosti in Madžarski 26. julija 2017 poslala obrazloženo mnenje.

Ker niti odgovora, danega na obrazloženo mnenje, ni štela za zadovoljivega, je Komisija sklenila, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije, da naj to ugotovi, da Madžarska ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na področju premestitve.

____________

1 Sklep Sveta (EU) 2015/1523 z dne 14. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL 2015, L 239, str. 146).

2 Sklep Sveta (EU) 2015/1601 z dne 22. septembra 2015 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije (UL 2015, L 248, str. 80).