Language of document :

Talan väckt den 22 december 2017 – Europeiska kommissionen mot Ungern

(Mål C-718/17)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Tokár och G. Wils)

Svarande: Ungern

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets beslut (EU) 2015/1601 och därmed övriga omplaceringsskyldigheter enligt artikel 5.4–5. 11 i det beslutet, genom att inte med jämna mellanrum och minst var tredje månad ange hur många sökande som snabbt kan omplaceras på dess territorium, och

förplikta Ungern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom två beslut som antogs i september 2015, beslut (EU) 2015/15231 och beslut (EU) 2015/1601,2 inrättade rådet ett tillfälligt och brådskande program för omplacering. Inom ramen för detta program åtog sig medlemsstaterna att omplacera personer som har behov av internationellt skydd från Italien och Grekland.

Enligt rådets beslut är medlemsstaterna skyldiga att var tredje månad erbjuda platser åt sökande som kan omplaceras och att således säkerställa en snabb och ordnad omplacering. Medan nästan alla medlemsstater har omplacerat sökande och uppfyllt sina skyldigheter på detta område, har Ungern inte vidtagit några åtgärder sedan omplaceringsprogrammet infördes.

Kommissionen inledde den 16 juni 2017 ett fördragsbrottsförfarande mot Ungern med anledning av rådets beslut (EU) 2015/1601.

Eftersom kommissionen ansåg att Ungerns svar inte var tillfredställande gick den vidare till nästa steg i fördragsbrottsförfarandet och skickade den 26 juli 2017 ett motiverat yttrande till Ungern.

Eftersom kommissionen ansåg att Ungerns svar inte var tillfredställande beslutade den att väcka talan vid domstolen för att få fastställt att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter i fråga om omplacering.

____________

1 Rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 239, 2015, s. 146).

2 Rådets beslut (EU) 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (EUT L 248, 2015, s. 80).