Language of document :

Преюдициално запитване от College van Beroep voor het bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило на 22 януари 2021 г. — Sense Visuele Communicatie en Handel vof (осъществяващо дейност и под фирма „De Scharrelderij“)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Дело C-36/21)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Страни в главното производство

Жалбоподател: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (осъществяващо дейност и под фирма „De Scharrelderij“)

Ответник: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Преюдициален въпрос

Изключва ли правото на Съюза възможността да се прецени съобразно принципа на защита на оправданите правни очаквания, предвиден в националното право, дали национален административен орган е породил очаквания, в разрез с разпоредба от правото на Съюза, и следователно е действал противоправно съгласно националното право, като не е обезщетил съответното лице за произтичащите оттук вреди, когато това лице няма как да се позове на принципа на правото на Съюза на защита на оправданите правни очаквания, защото е налице ясна разпоредба от правото на Съюза?

____________