Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht München (Tyskland) den 28 januari 2021 – Phoenix Contact GmbH & Co. KG mot HARTING Deutschland GmbH & Co. KG och Harting Electric GmbH & Co. KG

(Mål C-44/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht München

Parter i det nationella målet

Klagande: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Motparter: Harting Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Tolkningsfråga

Utgör artikel 9.1 i direktiv 2004/48/EG1 hinder mot att Oberlandesgericht (regionala överdomstolar i Tyskland), som dömer i sista instans i ett interimistiskt förfarande, i princip vägrar att vidta interimistiska åtgärder avseende patentintrång när det omtvistade patentets giltighet inte har fastställts inom ramen för ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande i första instans?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45).