Language of document :

2021 m. vasario 1 d. Administratīvā apgabaltiesa (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited / Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Byla C-78/21)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administratīvā apgabaltiesa

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited

Kita administracinio proceso šalis: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar kapitalo judėjimu, kaip jis suprantamas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnio 1 dalį, taip pat galima laikyti 1988 m. birželio 24 d. Direktyvos 88/361/EEB1 dėl Sutarties 67 straipsnio įgyvendinimo I priede aptariamas finansines paskolas ir kreditus, taip pat finansų įstaigose (įskaitant bankus) esančiose einamosiose ir depozitų sąskaitose vykdomas operacijas?

2.    Ar konkrečiai kredito įstaigai valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos taikomas ribojimas (tiesiogiai nenustatytas valstybės narės teisės aktuose), kuriuo draudžiama užmegzti verslo ryšius ir, jei jie jau užmegzti, įpareigojama nutraukti tuos ryšius su asmenimis, kurie nėra Latvijos Respublikos piliečiai, yra valstybės narės priemonė, kaip ji suprantama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnio 1 dalį, ir ar tas ribojimas yra toje nuostatoje įtvirtinto laisvo kapitalo judėjimo tarp valstybių narių principo ribojimas?

3.    Ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 63 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto laisvo kapitalo judėjimo ribojimas yra pagrįstas atsižvelgiant į 2015 m. gegužės 20 d. Direktyvos 2015/8492 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, 1 straipsnyje nustatytą tikslą užkirsti kelią Sąjungos finansų sistemos panaudojimui pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslais?

4.    Ar valstybės narės pasirinkta priemonė (konkrečiai kredito įstaigai nustatyta pareiga neužmegzti verslo ryšių ir, jei jie jau užmegzti, nutraukti tuos ryšius su asmenimis, kurie nėra konkrečios valstybės narės (Latvijos Respublikos) piliečiai) yra tinkama 2015 m. gegužės 20 d. Direktyvos 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, 1 straipsnyje nustatytam tikslui pasiekti ir dėl to laikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 65 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta išimtimi?

____________

1 OL L 178, 1988, p. 5; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 10 sk., 1 t., p. 10.

2 OL L 141, 2015, p. 73.