Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) 1. februára 2021 – AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(vec C-78/21)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administratīvā apgabaltiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: AS PrivatBank, A, B, Unimain Holdings Limited

Žalovaná: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Prejudiciálne otázky

1.    Možno za pohyb kapitálu v zmysle článku 63 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie považovať aj finančné pôžičky a úvery, ako aj operácie s bežnými a vkladovými účtami vo finančných inštitúciách (vrátane bánk) uvedené v prílohe I k smernici Rady 88/361/EHS z 24. júna 1988, ktorou sa vykonáva článok 67 zmluvy [ES]1 ?

2.    Predstavuje obmedzenie (ktoré nevyplýva priamo z právnych predpisov členského štátu) uložené príslušným orgánom členského štátu konkrétnej úverovej inštitúcii, ktorým jej zakazuje zakladať obchodné vzťahy a ukladá jej povinnosť ukončiť už existujúce obchodné vzťahy s osobami, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi Lotyšskej republiky, opatrenie členského štátu v zmysle článku 63 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a ako také predstavuje obmedzenie zásady voľného pohybu kapitálu medzi členskými štátmi uznanej v uvedenom ustanovení?

3.    Je obmedzenie voľného pohybu kapitálu zaručené článkom 63 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie odôvodnené cieľom zabrániť používaniu finančného systému Únie na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, uvedeným v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES2 ?

4.    Je prostriedok zvolený členským štátom – povinnosť uložená určitej úverovej inštitúcii nezakladať obchodné vzťahy a ukončiť už existujúce obchodné vzťahy s osobami, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi konkrétneho členského štátu (Lotyšskej republiky) – primeraný na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES, a preto predstavuje výnimku stanovenú v článku 65 ods. 1 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

____________

1 Ú. v. ES L 178, 1988, s. 5; Mim. vyd. 10/001, s. 10.

2 Ú. v. EÚ L 141, 2015, s. 73.