Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 11. februára 2021 – WY

(vec C-85/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: WY

Žalovaný orgán: Steiermärkische Landesregierung

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 21 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že v prípade straty štátneho občianstva ex lege stanovenej vnútroštátnym právom, s následkom straty občianstva Únie, sa má uvedený článok začleniť do preskúmania proporcionality v jednotlivom prípade podľa zásad rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-221/17, Tjebbes a i.1 a môže predstavovať prekážku strate štátneho občianstva, ak štátny príslušník znova nadobudol svoju predchádzajúcu štátnu príslušnosť vyhlásením o opätovnom vstupe do štátneho zväzku a hroziaca strata občianstva Únie má závažné dôsledky na jeho rodinný a profesijný život?

____________

1 ECLI:EU:C:2019:189.