Language of document :

Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 12 февруари 2021 г. — Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Дело C-88/21)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 39 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. година относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II), и по-специално член 39, параграф 3, да се тълкува в смисъл, че налага задължение да се забрани регистрацията на вещи, за които е подаден сигнал в Шенгенската информационна система, въпреки че сигналът вече не е релевантен (превозното средство е открито, наказателното производство в държавата членка, в която е било открито превозното средство, е било прекратено поради липса на престъпление, извършено в тази държава членка; подалата сигнала държава е била информирана, но не е предприела действия за заличаване на сигнала от системата)?

Трябва ли член 39 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. година относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II), и по-специално член 39, параграф 3, да се тълкува в смисъл, че задължава държава членка, която е открила вещ, за която е подаден сигнал съгласно член 38, параграф 1 от решението, да приеме национални правила, забраняващи всякакви действия с откритата вещ, освен такива за постигане на посочената в член 38 цел (изземване или използване като доказателство в наказателно преследване)?

Трябва ли член 39 от Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. година относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II), и по-специално член 39, параграф 3, да се тълкува в смисъл, че позволява на държавите членки да приемат правни норми, които предвиждат изключения от забраната за регистрация на превозни средства, за които е въведен сигнал в ШИС в съответствие с член 38 от решението, след като компетентните органи на държавата членка са предприели мерки, за да информират за откритата вещ държавата, въвела сигнала?

____________