Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. júna 2011 - AS/Komisia

(vec F-55/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Zamietnutie kandidatúry - Záujem na konaní - Práceneschopný úradník - Neoddeliteľnosť rozhodnutia o zamietnutí kandidatúry a rozhodnutia o vymenovaní - Neexistencia - Rozlišovanie medzi úradníkmi patriacimi do tej istej funkčnej skupiny a držiteľmi tej istej platovej triedy s iným služobným postupom - Zhoda medzi platovou triedou a pracovným miestom)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: AS (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba - Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta zohľadnenie kandidatúry žalobkyne na miesto asistentky v knižnici a zaviazať Komisiu na zaplatenie určitej čiastky žalobkyni ako náhradu za majetkovú a nemajetkovú ujmu

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 30. septembra 2009, ktorým Európska komisia zamietla kandidatúru AS sa zrušuje.

2.    Európska komisia je povinná zaplatiť AS sumu vo výške 3000 eur.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vznikli AS.

5.    AS znáša jednu štvrtinu svojich vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 246, 11.9.2010, s. 43.