Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 септември 2012 г. — Bermejo Garde/ЕИСК

(Дело F-51/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Наемане — Обявяване на свободна длъжност — Акт, засягащ интересите на служителя — Правен интерес — Езикови изисквания — Орган, компетентен за приемането на обява за работа — Бюро на ЕИСК)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Moises Bermejo Garde (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) (представители: M. Lernhart, подпомаган от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на обява за работа ИСК № 43/09 за запълване на длъжността „директор“ в Дирекцията по Общи въпроси, както и на всички решения, взети въз основа на тази обява за работа. От друга страна, осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя определена сума като обезщетение за вреди

Диспозитив

Отменя обява за работа № 43/09, публикувана за запълване на длъжността „директор“ на Дирекцията по Общи въпроси в Европейския икономически и социален комитет.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейския икономически и социален комитет понася направените от него съдебни разноски, както и разноските на г-н Bermejo Garde.

____________

1 ОВ C 246, 11.9.2010 г., стр. 42.