Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 september 2012 – Bermejo Garde / EESC

(Zaak F-51/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Aanwerving – Kennisgeving van vacature – Bezwarend besluit – Procesbelang – Taalkundige vereisten – Gezag dat bevoegd is om kennisgeving van vacature op te stellen – Bureau van EESC)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Moises Bermejo Garde (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) (vertegenwoordigers: M. Lernhart, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds nietigverklaring van de kennisgeving van vacature EESC nr. 43/09 tot voorziening in het ambt van directeur voor het directoraat Algemene zaken alsmede van alle besluiten die op basis van die kennisgeving van vacature zijn genomen. Anderzijds verzoek om veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een schadevergoeding aan verzoeker.

Dictum

Kennisgeving van vacature nr. 43/09, bekendgemaakt om te voorzien in de post van directeur van het directoraat Algemene zaken van het Europees Economisch en Sociaal Comité, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Bermejo Garde.

____________

1 PB C 246 van 11/09/10, blz. 42.