Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 октомври 2013 година


Дело F‑50/10


Simone Thérèse De Roos-Le Large


срещу

Европейска комисия

„Доброволно уреждане на спора — Член 69, параграф 1 от Процедурния правилник — Спогодба на страните по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа De Roos-Le Large иска да бъде отменено решението на Европейската комисия, с което институцията е поискала от нея да върне сумата от 119 507,90 EUR в петнадесетдневен срок от съобщаването на посоченото решение, като в противен случай ще се извърши принудително изпълнение

Решение:      Дело F‑50/10, De Roos-Le Large/Комисия се заличава от регистъра на Съда на публичната служба. Страните понасят съдебните разноски съгласно сключената от тях спогодба.


Резюме

Искове и жалби на длъжностните лица — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)