Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2010 r. - De Roos-Le Large przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/10)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci E. Lutjens i M.H. van Loon)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, na mocy której skarżąca ma obowiązek zwrotu nadwyżki renty rodzinnej otrzymanej przez nią w związku ze śmiercią matki.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności na podstawie art. 264 TFUE decyzji Komisji z dnia 12 maja 2010 r.;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________