Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Heilbronn (Saksa) on esittänyt 14.6.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on ZW

(asia C-454/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Heilbronn

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

ZW

Muu osapuoli: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin primaarioikeudessa ja/tai johdetussa oikeudessa, tässä erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY,1 tarkoitettua unionin kansalaisten kattavaa oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella tulkittava siten, että se koskee myös kansallisia rikosoikeudellisia säännöksiä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko unionin primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden tulkinta esteenä sellaisen kansallisen rikosoikeudellisen säännöksen soveltamiselle, jonka mukaan ulkomaille viedyn lapsen luvattomasta palauttamatta jättämisestä huoltajalleen on tuomittava rangaistusta, kun säännöksessä ei tehdä eroa sen perusteella, onko kyse Euroopan unionin jäsenvaltiosta vai kolmannesta maasta?

____________

1 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).