Language of document :

Az Amtsgericht Heilbronn (Németország) által 2019. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZW elleni büntetőeljárás

(C-454/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Heilbronn

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

ZW

Az eljárásban részt vesz: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az elsődleges és/vagy másodlagos európai jogot, a jelen ügyben különösen a 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1 az Unió polgárainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való átfogó joga tekintetében, hogy az kiterjed a nemzeti büntetőjogi szabályokra is?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Kizárja-e az elsődleges és/vagy másodlagos európai jog értelmezése az olyan nemzeti büntetőjogi szabály alkalmazását, amelynek célja, hogy valamely gyermeknek a gondnokától való, külföldön történő jogellenes visszatartását szankcionálja, ha a rendelkezés nem tesz különbséget aszerint, hogy az Európai Unió országairól vagy harmadik országokról van-e szó?

____________

1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.)