Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.11.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Heilbronn – Saksa) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on ZW

(Asia C-454/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella – Erityisesti kansainvälisen lapsikaappauksen rikosoikeudellinen rangaistavuus – Rajoitus – Oikeuttamisperuste – Lapsen suojelu – Oikeasuhteisuus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Heilbronn

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

ZW

Staatsanwaltschaft Heilbronnin osallistuessa asian käsittelyyn

Tuomiolauselma

SEUT 21 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion sellaisen lainsäädännön soveltamiselle, jonka mukaan siitä, että vanhempi jättää toisessa jäsenvaltiossa olevan lapsensa palauttamatta nimetylle huoltajalle, voidaan määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia, vaikka ei ole käytetty väkivaltaa, uhkailtu tuntuvalla haitalla tai menetelty vilpillisesti, kun taas silloin, kun lapsi on ensin mainitun jäsenvaltion alueella, tämä sama teko on rangaistava vain, jos on käytetty väkivaltaa, uhkailtu tuntuvalla haitalla tai menetelty vilpillisesti.

____________

1 EUVL C 280, 19.8.2019.