Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. novembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Heilbronn - Nemecko) – trestné konanie proti ZW

(vec C-454/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Článok 21 ZFEÚ – Právo voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov – Osobitná trestnosť postihujúca medzinárodné únosy maloletých – Obmedzenie – Odôvodnenie – Ochrana dieťaťa – Proporcionalita)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Heilbronn

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

ZW

za účasti: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Výrok rozsudku

Článok 21 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni uplatneniu právneho predpisu členského štátu, podľa ktorého za skutok, ktorý spočíva v tom, že rodič zadržiava pred ustanoveným opatrovníkom svoje dieťa, ktoré sa nachádza v inom členskom štáte, možno uložiť trestnoprávnu sankciu aj v prípade neexistencie použitia násilia, vyhrážania ťažkou ujmou alebo ľsti, zatiaľ čo v prípade, ak sa dieťa nachádza na území prvého uvedeného členského štátu, bude ten istý skutok trestný len v prípade použitia násilia, vyhrážania ťažkou ujmou alebo ľsti.

____________

1 Ú. v. EÚ C 280, 19.8.2019.