Language of document :

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 19 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Heilbronn - Tyskland) – brottmål mot ZW

(Mål C-454/19)1

(Begäran om förhandsavgörande – Unionsmedborgarskap – Artikel 21 FEUF – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium – Särskild kriminalisering av internationella bortföranden av minderåriga – Inskränkning – Motivering – Skydd av barn – Proportionalitet)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Heilbronn

Parter i målet vid den nationella domstolen

ZW

ytterligare deltagare i rättegången: Staatsanwaltschaft Heilbronn,

Domslut

Artikel 21 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder mot att tillämpa en straffrättslig bestämmelse i en medlemsstats lagstiftning som innebär att gärningen bestående i att en förälder inte återlämnar sitt barn – som befinner sig i en annan medlemsstat – till barnets förmyndare kan leda till straffrättsliga påföljder, även i avsaknad av våld, hot om allvarlig skada eller bedrägligt beteende, medan samma gärning, när barnet befinner sig i den förstnämnda medlemsstaten, är straffbar endast för det fall att det förekommit våld, hot om allvarlig skada eller bedrägligt beteende.

____________

1 EUT C 280, 19.08.2019.