Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Trieste (Włochy) w dniu 26 maja 2021 r. – GE / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Sprawa C-328/21)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Trieste

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: GE

Strona przeciwna: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Pytania prejudycjalne

Czy art. 27 rozporządzenia (UE) nr 604/20131 należy interpretować:

•    w taki sposób, że niedoręczenie ulotki informacyjnej, o której jest mowa w art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 604/2013, osobie znajdującej się w sytuacji opisanej w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 604/2013 przesądza samo w sobie o nieusuwalnej nieważności decyzji o przekazaniu (i ewentualnie również o odpowiedzialności za rozpoznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej przez państwo członkowskie, do którego osoba złożyła nowy wniosek);

•    czy też w taki sposób, że to na skarżącym spoczywa ciężar udowodnienia przed sądem, że gdyby otrzymał ulotkę, wynik postępowania byłby inny.

Czy art. 27 rozporządzenia Unii Europejskiej (UE) nr 604/2013 należy interpretować

•    w taki sposób, że niedoręczenie ulotki informacyjnej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr 603/2013, osobie znajdującej się w sytuacji opisanej w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 604/2013, przesądza samo w sobie o nieusuwalnej nieważności decyzji o przekazaniu (i ewentualnie także o powstaniu w związku z tym koniecznej możliwości złożenia nowego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej);

•    czy też w taki sposób, że to na skarżącym spoczywa ciężar udowodnienia przed sądem, że gdyby otrzymał ulotkę, wynik postępowania byłby inny.

____________

1     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (Dz.U. 2013, L 180, s. 31).