Language of document :

Решение на Съда на публичната служба ( първи състав) от 28 септември 2011 г. - De Nicola/ЕИБ

(Дело F- 13/10)1

(Публична служба - Персонал на Европейската инвестиционна банка - Оценка - Повишаване - Иск за обезщетение - Допустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: L. Isola, avocat)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: T. Gilliams и F. Martin, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението на комитета по жалбите, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу оценката на неговата работа през 2008 г., както и за отмяна на атестационния доклад за 2008 г. От друга страна, искане да се осъди Европейската инвестиционна банка да обезщети неимуществените и имуществени вреди, понесени от жалбоподателя.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н De Nicola понася направените от него съдебни разноски и половината от съдебните разноски на Европейската инвестиционна банка.

Европейската инвестиционна банка понася половината от направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 134, 25.5.2010 г., стр.53