Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. septembri 2011. aasta otsus - De Nicola versus EIP

(kohtuasi F-13/10)1

(Avalik teenitus - Euroopa Investeerimispanga töötajad - Hindamine - Edutamine - Kahju hüvitamise nõue - Vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank (esindajad: T. Gilliams ja F. Martin, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Esiteks nõue tühistada apellatsioonikomitee otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus tema 2008. aasta tööle antud hinnangu peale, ning 2008. aasta hindamisaruanne. Teiseks nõue mõista EIP-lt välja hüvitis hagejale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju eest.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta C. De Nicola kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja pool Euroopa Investeerimispanga kuludest.

Jätta pool Euroopa Investeerimispanga kuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 134, 22.5.2010, lk 53.