Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 september 2011 - De Nicola/EIB

(Zaak F-13/10)1

(Openbare dienst - Personeel van de Europese Investeringsbank - Beoordeling - Bevordering - Beroep tot schadevergoeding - Ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: T. Gilliams en F. Martin, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds,verzoek om nietigverklaring van het besluit van het comité van beroep houdende afwijzing van verzoekers bezwaar tegen de beoordeling van zijn prestaties in 2008 alsmede nietigverklaring van het beoordelingsrapport 2008. Anderzijds, verzoek om de EIB te veroordelen tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die verzoeker heeft geleden.

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Nicola draagt zijn eigen kosten en de helft van de kosten van de Europese Investeringsbank.

De Europese Investeringsbank draagt de helft van haar kosten.

____________

1 - PB C 134 van 22.5.10, blz. 53.