Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej ( pierwsza izba) z dnia 28 września 2011 r. - De Nicola przeciwko BEI

(Sprawa F-13/10)1

(Służba publiczna - Personel Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Ocena - Awans- Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie - Dopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: L. Isola, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: T. Gilliams i F. Martin, pełnomocnicy, wspierani przez A. Dal Ferro, adwokata)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji odwoławczej oddalającej odwołanie skarżącego od oceny jego pracy za rok 2008 r., a także stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny za rok 2008 r. Po drugie - żądanie zasądzenia od EBI odszkodowania za poniesione przez skarżącego szkody i zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Sentencja wyroku

Skarga zostaję w części odrzucona i w części oddalona.

Carlo De Nicola pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa połowę własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 134 z 22.5.2010, s. 53.