Language of document : ECLI:EU:F:2011:99

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

30. června 2011

Věc F‑14/10

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Úraz – Řízení o uznání částečné trvalé invalidity ve smyslu článku 73 služebního řádu – Délka řízení – Žaloba na náhradu škody – Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ – Článek 94 jednacího řádu“

Předmět:       Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž se použije na Smlouvu o ESAE podle jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio v podstatě domáhá, aby bylo Komisi nařízeno nahradit mu majetkovou a morální újmu, kterou údajně utrpěl z důvodu nepřiměřené délky řízení podle článku 73 služebního řádu úředníků Evropské unie o uznání částečné trvalé invalidity v důsledku úrazu mimo službu, který utrpěl dne 12. září 2003.

Rozhodnutí:       Žaloba se odmítá jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ. Žalobce ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí. Žalobce nahradí Soudu pro veřejnou službu částku ve výši 1 000 eur na základě článku 94 jednacího řádu.

Shrnutí

Úředníci – Sociální zabezpečení – Pojištění pro případ úrazů a nemocí z povolání – Lékařská zpráva – Dodržení přiměřené délky

(Služební řád úředníků, článek 73; společná pravidla o pojištění úředníků pro případ úrazu a nemoci z povolání, články 19 a 21)

Přiměřenost délky administrativního řízení se posuzuje v závislosti na okolnostech každé věci a zejména na jejím kontextu, na jednotlivých procesních fázích, jež orgán provedl, na jednání účastníků řízení během řízení, na složitosti a na významu sporu pro jednotlivé dotčené osoby.

V oblasti veřejné služby je orgán odpovědný za rychlost práce lékařů, které jmenuje za účelem vypracování závěrů stanovených v článcích 19 a 21 společných pravidel o pojištění úředníků pro případ úrazu a nemoci z povolání. Pokud se nicméně prokáže, že zpoždění lze přičíst zdržujícímu, nebo dokonce obstrukčnímu chování úředníka, nemůže být orgán za toto zpoždění odpovědný.

(viz body 49 a 50)

Odkazy:

Soudní dvůr: 17. prosince 1998, Baustahlgewebe v. Komise, C‑185/95 P, bod 29; 16. července 2009, Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland v. Komise, C‑385/07 P, body 181 až 188

Tribunál: 22. října 1997, SCK a FNK v. Komise, T‑213/95 a T‑18/96, bod 57; 11. dubna 2006, Angeletti v. Komise, T‑394/03, bod 154

Soud pro veřejnou službu: 1. července 2010, Füller-Tomlinson v. Parlament, F‑97/08, bod 167, který je předmětem řízení o kasačním opravném prostředku před Tribunálem, věc T‑390/10 P