Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 18 октомври 2012 г. — Verstreken/Съвет

(Дело F-16/10)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 134, 22.5.2010 г., стр. 55.