Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 października 2012 r. – Verstreken przeciwko Radzie

(Sprawa F-16/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 134 z 22.5.2010, s. 55.