Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2013 г. — Andres и др./ЕЦБ

(Дело F-15/10)1

(Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Реформа на пенсионната схема — Замразяване на пенсионния план — Прилагане на пенсионната схема — Консултации с Надзорния съвет — Консултации с Комитета по персонала — Консултации с Общия съвет — Консултации с Управителния съвет — Тригодишна оценка на пенсионния план — Нарушаване на условията за наемане на работа — Явна грешка в преценката — Принцип на пропорционалност — Придобити права — Принцип на правната сигурност и на предвидимостта — Задължение за информация)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carlos Andres и др. (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)Ответник: Европейска централна банка (представители: C. Kroppenstedt и F. Malfrère, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)ПредметОт една страна, искане за отмяна на извлеченията от платежната ведомост на жалбоподателите от юни 2009г., както и всички последващи и бъдещи извлечения от платежната ведомост, доколкото с тях се прилага въведената на 4 май 2009 г. реформа на пенсионната схема. От друга страна, искане за обезщетение на претърпяната от жалбоподателите вредаДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Andres и другите 168 жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложение, да понесат направените от тях съдебни разноски, както и разноските на Европейската централна банка.