Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 grudnia 2013 r. – Andres i in. przeciwko EBC

(Sprawa F-15/10)1

(Służba publiczna – Personel EBC – Reforma systemu ubezpieczeń – Zamrożenie planu emerytalnego – Implementacja systemu emerytalnego –– Zasięgnięcie opinii komitetu nadzorującego - Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego – Zasięgnięcie opinii Rady Prezesów – Powtarzana co trzy lata ewaluacja planu emerytalnego – Naruszenie warunków zatrudnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Zasada proporcjonalności – Prawa nabyte – Zasada pewności prawa i przewidywalności – Obowiązek informowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Andres i in. (Frankfurt nad menem, Niemcy) (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: C. Kroppenstedt i F. Malfrère, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących z czerwca 2009 r. i wszystkich odcinków wynagrodzenia przypadających na okresy wcześniejsze i późniejsze w zakresie, w jakim odcinki te stanowią implementację reformy systemu emerytalnego, o której zadecydowano w dniu 4 maja 2009 r. Po drugie żądanie naprawienia szkody poniesionej przez skarżących.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.C. Andres oraz 168 pozostałych skarżących, których imiona i nazwiska figurują w załączniku, pokrywają własne koszty oraz zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Europejski Bank Centralny.