Language of document :

Жалба, подадена на 26 февруари 2010 г. - Andres и др./ЕЦБ

(Дело F-15/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Carlos Andres и др. (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: M. Vandenbussche и L. Levi, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет на производството

От една страна, отмяната на извлеченията от платежната ведомост за месец юни 2009 г., както и на всичките издадени след този месец и за в бъдеще извлечения от платежната ведомост, доколкото тези извлечения представляват приложение на реформата на пенсионната схема, за която е взето решение на 4 май 2009 г. От друга страна, отстраняване на претърпените от жалбоподателите вреди.

Искания на жалбоподателите

да се отменят извлеченията от платежната ведомост за месец юни 2009 г. доколкото тези извлечения представляват първоначално приложение на реформата на пенсионната схема, за която Управителният съвет взема решение на 4 май 2009 г., както и да се отменят в една и съща степен всички последващи извлечения от платежната ведомост, както и бъдещи извлечения от пенсионните партиди;

доколкото е необходимо, да се отменят постановените съответно на 28 август и 17 декември 2009 г. решения за отхвърляне на исканията за преразглеждане ("administrative review") и вътрешни жалби ("grievance procedure");

следователно, да се осъди ответника да заплати разликата във възнаграждението и в пенсията, получена в резултат на посоченото по-горе решение на Управителния съвет от 4 май 2009 г., във връзка с прилагането на предходната пенсионна схема; тази разлика във възнаграждението и в пенсията трябва да бъде увеличена с лихвите за забава, начислени от 15 юни 2009 г. и след това на 15 число всеки месец до окончателното ѝ изплащане, като тези лихви се определят въз основа на ставката на ЕЦБ, увеличена с 3 пункта;

да се осъди ответника да заплати обезщетение за вреди за претърпяната вреда поради загубата на покупателната способност, като тази вреда се оценява ex aequo и bono, и провизорно на 1 % от месечното възнаграждение на всеки жалбоподател;

да се осъди Европейската централна банка да заплати съдебните разноски.

____________