Language of document :

Talan väckt den 26 februari 2010 - Andres m.fl. mot ECB

(Mål F-15/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carlos Andres m.fl. (Frankfurt-am-Main, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Vandenbussche och L. Levi)

Svarande: Europeiska centralbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av sökandenas lönebesked från juni 2009, och av alla senare och kommande lönebesked, i den mån dessa lönebesked utgör ett genomförande av den reform av pensionssystemet som beslutades den 4 maj 2009, dels ersättning för den skada som sökandena åsamkats.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara lönebeskeden från juni 2009, i den mån dessa lönebesked utgör ett första genomförande av den reform av pensionssystemet som ECB-rådet beslutade den 4 maj 2009, och under samma förutsättning ogiltigförklara senare lönebesked och kommande pensionsbesked,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara besluten om avslag på sökandenas begäran om omprövning (administrative review) och interna klagomål (grievance procedure), vilka avslag meddelats i beslut av den 28 augusti respektive den 17 december 2009,

följaktligen förplikta svaranden att betala skillnaden mellan den lön och pension som följer av ECB-rådets ovannämnda beslut av den 4 maj 2009 och den lön och pension som följde av det tidigare systemet, varvid denna mellanskillnad ska höjas med dröjsmålsränta som ska beräknas från den 15 juni 2009 till den 15 i varje månad, till dess att full betalning sker, med ECB:s räntesats ökad med tre procentenheter,

förplikta svaranden att betala ersättning för den skada som uppkommit till följd av förlorad köpkraft, vilken i enlighet med rätt och billighet (ex aequo et bono), och preliminärt, uppskattas till en procent av vardera sökandens månadslön,

förplikta Europeiska centralbanken att ersätta rättegångskostnaderna.

____________