Language of document :

Žaloba podaná 25. februára 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-14/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na určenie, že konanie o uznanie čiastočnej invalidity trvalo neprimeranú dobu a uloženie povinnosti žalovanej nahradiť škodu, ktorá vznikla žalobcovi

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamieta žiadosť z 30. januára 2009,

zrušiť opatrenie, ktorým sa zamieta sťažnosť z 20. júla 2009 proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti z 30. januára 2009,

ak je to nevyhnutné, zrušiť oznámenie ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 zo 6. novembra 2009, ktoré žalobca dostal 16. decembra 2009,

ak je to nevyhnutné, určiť, že konanie smerujúce k tomu, aby boli žalobcovi poskytnuté právne záruky podľa článku 73 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev v súvislosti s nehodou, ktorú utrpel 12. septembra 2003, trvalo dlhšie ako päť rokov,

ak je to nevyhnutné, určiť, že doba trvania dotknutého konania bola neprimeraná,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť majetkové a nemajetkové ujmy, ktoré žalobcovi vznikli neoprávnene v súvislosti s neprimeranou dobou trvania dotknutého konania, vo výške 10 000 eur alebo vyššej alebo nižšiu sumu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za spravodlivú,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť žalobcovi s účinkom odo dňa nasledujúceho po dni, keď Komisia dostala žiadosť z 30. januára 2009, do skutočného zaplatenia sumy 10 000 eur, úroky z tejto sumy vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________