Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 21 decembrie 2011 [cereri de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland - Regatul Unit, Irlanda] - N. S. (C-411/10)/Secretary of State for the Home Department și M. E. (C-493/10), A. S. M., M. T., K. P., E. H./Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform

(Cauzele conexate C-411/10 și C-493/10)

(Dreptul Uniunii - Principii - Drepturi fundamentale - Punere în aplicare a dreptului Uniunii - Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante - Sistem european comun de azil - Regulamentul (CE) nr. 343/2003 - Noțiunea "țări sigure" - Transferul unui solicitant de azil către statul membru responsabil - Obligație - Prezumție relativă de respectare a drepturilor fundamentale de către acest stat membru)

Limba de procedură: engleza

Instanțele de trimitere

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), High Court of Ireland

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: N. S. (C-411/10), M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. (C-493/10)

Pârâți: Secretary of State for the Home Department (C-411/10), Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (C-493/10)

cu participarea: Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) (C-411/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (UK) (C-411/10), Equality and Human Rights Commission (EHRC) (C-411/10), Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (IRL) (C-493/10), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (IRL) (C-493/10)

Obiectul

(C-411/10)

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Court of Appeal (England & Wales) - (Regatul Unit) - Interpretarea articolului 3 alineatele (1) și (2), precum și a dispozițiilor capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe (JO L 50, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 56) - Interpretarea standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil, astfel cum sunt prevăzute de dispozițiile Directivei 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre (JO L 31, p. 18, Ediţie specială, 19/vol. 6, p. 48), ale Directivei 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate (JO L 304, p. 12, Ediţie specială, 19/vol. 7, p. 52) și ale Directivei 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat (JO L 326, p. 13, Ediţie specială, 19/vol. 7, p. 242) - Procedură de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate de un resortisant afghan - Riscul încălcării drepturilor fundamentale în cazul reprimirii de către statul membru care era responsabil anterior - Caracterul și întinderea protecției conferite unui solicitant de azil de dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale și de cele ale Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

(C-493/10)

Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare - High Court of Ireland - Interpretarea articolului 3 alineatul (2) și a articolului 18 din Regulamentul (CE) nr.°343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe (JO L 50, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 56) - Procedură de stabilire a statului membru responsabil de examinarea cererilor de azil formulate de resortisanți ai mai multor țări terțe (Afganistan, Iran, Algeria) - Obligația unui stat membru de a-și asuma responsabilitatea de a examina o cerere de azil în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 în cazul unui risc de încălcare, de către statul membru responsabil de cerere, a drepturilor fundamentale ale solicitantului și/sau de neaplicare a normelor minimale impuse prin Directivele 2003/9/CE, 2004/83/CE și 2005/85/CE, în temeiul criteriilor stabilite în regulamentul menționat

Dispozitivul

Decizia adoptată de un stat membru în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe, de a examina sau de a nu examina o cerere de azil în privința căreia nu este responsabil conform criteriilor stabilite în capitolul III din acest regulament, pune în aplicare dreptul Uniunii în sensul articolului 6 TUE și/sau al articolului 51 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Dreptul Uniunii împiedică aplicarea unei prezumții absolute conform căreia statul membru pe care articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 343/2003 îl desemnează drept responsabil respectă drepturile fundamentale ale Uniunii Europene.

Articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că revine statelor membre, inclusiv instanțelor naționale, obligația de a nu transfera un solicitant de azil către "statul membru responsabil" în sensul Regulamentului nr. 343/2003 atunci când acestea nu pot ignora faptul că deficiențele sistemice ale procedurii de azil și ale condițiilor de primire a solicitanților de azil în acest stat membru constituie motive serioase și întemeiate să se creadă că solicitantul va fi expus unui risc real de a fi supus unor tratamente inumane sau degradante în sensul acestei dispoziții.

Sub rezerva prerogativei de a examina el însuși cererea menționată la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul nr. 343/2003, imposibilitatea de a transfera un solicitant de azil către un alt stat membru al Uniunii Europene, atunci când acest stat este identificat drept statul membru responsabil potrivit criteriilor prevăzute în capitolul III din acest regulament, impune statului membru care trebuia să efectueze acest transfer să continue examinarea criteriilor din capitolul menționat pentru a verifica dacă vreunul dintre criteriile ulterioare permite identificarea unui alt stat membru drept responsabil de examinarea cererii de azil.

Cu toate acestea, trebuie ca statul membru în care se află solicitantul de azil să se asigure că încălcarea drepturilor fundamentale ale acestuia nu se agravează printr-o procedură de determinare a statului membru responsabil care ar avea o durată nerezonabilă. La nevoie, revine acestui stat obligația de a examina el însuși cererea în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul nr. 343/2003.

Articolele 1, 18 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu determină un răspuns diferit.

În măsura în care întrebările anterioare se referă la obligațiile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, răspunsurile la întrebările a doua-a șasea adresate în cauza C-411/10 nu sunt influențate de Protocolul (nr. 30) privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Republica Polonă și în Regatul Unit.

____________

1 - JO C 274, 9.10.2010. JO C 13, 15.1.2011.