Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (England & Wales) la 18 august 2010 - NS/Secretary of State for the Home Department

(Cauza C-411/10)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Părțile din acțiunea principală

Recurent: NS

Intimat: Secretary of State for the Home Department

Interveniente: 1) Amnesty International Limited și AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), 2) United Nations High Commissioner for Refugees, 3) Equality and Human Rights Commission

Întrebările preliminare

O decizie luată de un stat membru în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul nr. 343/2003 al Consiliului1 ("regulamentul") de a examina sau de a nu examina o cerere de azil în privința căreia nu este responsabil conform criteriilor stabilite la capitolul III din regulament intră sub incidenţa dreptului Uniunii în raport cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi/sau cu articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ("carta")?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Un stat membru este exonerat de obligaţia de a respecta drepturile fundamentale recunoscute la nivelul Uniunii Europene [inclusiv drepturile prevăzute la articolul 1, la articolul 4, la articolul 18, la articolul 19 alineatul (2) şi la articolul 47 din cartă] atunci când trimite solicitantul de azil în statul membru desemnat de articolul 3 alineatul (1) drept statul responsabil ("statul responsabil") în conformitate cu criteriile stabilite la capitolul III din regulament, indiferent care este situaţia în statul responsabil?

În special, obligaţia de a respecta drepturile fundamentale recunoscute la nivelul Uniunii Europene împiedică aplicarea unei prezumţii absolute conform căreia statul responsabil va respecta (i) drepturile fundamentale ale solicitantului prevăzute de dreptul Uniunii Europene şi/sau (ii) standardele minime impuse de Directiva 2003/9/CE2 ("Directiva privind condiţiile de primire"), de Directiva 2004/83/CE3 ("Directiva privind standardele minime") şi/sau de Directiva 2005/85/CE4 ("Directiva privind procedurile") (denumite, împreună, "directivele")?

În subsidiar, este un stat membru obligat de dreptul Uniunii și, în caz afirmativ, în ce condiții, să facă uz de posibilitatea prevăzută la articolul 3 alineatul (2) din regulament de a examina o cerere de azil şi de a-şi asuma responsabilitatea în privința acesteia, în situaţia în care transferul către statul responsabil ar expune solicitantul unui risc privind încălcarea drepturilor sale fundamentale, în special a drepturilor prevăzute la articolul 1, la articolul 4, la articolul 18, la articolul 19 alineatul (2) şi/sau la articolul 47 din cartă şi/sau riscului ca standardele minime prevăzute de directive să nu fie aplicate în cazul său?

Întinderea protecţiei conferite unei persoane căreia i se aplică regulamentul de principiile generale ale dreptului Uniunii şi, în special, de drepturile prevăzute la articolele 1, 18 şi 47 din cartă este mai extinsă decât protecţia conferită de articolul 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ("convenţia")?

Este compatibilă cu drepturile prevăzute la articolul 47 din cartă o dispoziţie de drept intern care impune unei instanţe să considere, pentru a stabili dacă o persoană poate fi returnată în mod legal într-un alt stat membru în temeiul regulamentului, că acest stat membru este un stat din care persoana respectivă nu va fi trimisă într-un alt stat cu încălcarea drepturilor de care aceasta se bucură potrivit convenţiei sau potrivit Convenţiei din 1951 şi Protocolului din 1967 privind statutul refugiaţilor?

În măsura în care întrebările anterioare se referă la obligaţiile Regatului Unit, răspunsurile la întrebările 2-6 sunt influențate în vreun mod de Protocolul (nr. 30) privind aplicarea cartei în Polonia şi în Regatul Unit?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe (JO L 50, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 56).

2 - Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre (JO L 31, p. 18, Ediţie specială, 19/vol. 6, p. 48).

3 - Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate (JO L 304, p. 12, Ediţie specială, 19/vol. 7, p. 52).

4 - Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat (JO L 326, p. 13, Ediţie specială, 19/vol. 7, p. 242).