Language of document :

Žaloba podaná 13. júla 2011 - ZZ/Európska komisia

(vec F-67/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zamietajúceho žiadosť žalobcu o vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 9. júna 2010, F-56/09, žalovanou, a o náhradu ujmy, ktorú údajne žalobca utrpel

Návrhy žalobcu

-    zrušiť rozhodnutie zamietajúce žiadosť z 28. februára 2011,

-    zrušiť, quatenus opus est, oznámenie z 24. júna 2011,

-    určiť, že Európska komisia nezákonne neprijala opatrenia potrebné na vykonanie bodu 2 výroku rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 9. júna 2010, F-56/09, s odkazom najmä na zničenie fotografií uvedených v tomto bode výroku a na informovaní žalobcu o tomto zničení,

-    určiť, aby Európska komisia zaplatila žalobcovi sumu 2 831 eur ako náhradu za ujmu, ktorú žalobca utrpel k dnešnému dňu z dôvodu neprijatia všetkých opatrení na vykonanie rozsudku z 9. júna 2010, vrátane úrokov z tejto sumy vo výške 10 % ročne a s ročným úročením od zajtra do dňa úhrady sumy 2 831 eur žalobcovi,

-    určiť, aby Európska komisia zaplatila žalobcovi sumu 12 eur denne za každý ďalší deň, kedy neboli prijaté zo strany Európskej komisie všetky opatrenia na výkon rozsudku z 9. júna 2010, od zajtra do 180-teho dňa nasledujúceho po 4. marci 2011, navýšenú o úroky zo sumy 12 eur denne vo výške 10 % ročne a s ročným úročením od 181-ého dňa nasledujúceho po 4. marci 2011 až do dňa úhrady uvedenej sumy 12 eur denne žalobcovi,

-    určiť, aby Európska komisia zaplatila žalobcovi sumu 15 eur denne za každý ďalší deň, kedy neboli prijaté zo strany Európskej komisie všetky opatrenia na výkon rozsudku z 9. júna 2010, a to od 181-ého dňa nasledujúceho po 4. marci 2011 do 270-teho dňa nasledujúceho po 4. marci 2011, navýšenú o úroky zo sumy 15 eur denne vo výške 10 % ročne a s ročným úročením od 271-ého dňa nasledujúceho po 4. marci 2011 až do dňa úhrady uvedenej sumy 15 eur denne žalobcovi,

-    zaplatila žalobcovi sumu 18 eur denne za každý ďalší deň, kedy neboli prijaté za strany Európskej komisie všetky opatrenia na výkon rozsudku z 9. júna 2010, a to od 271-ého dňa po 360-ty deň nasledujúci po 4. marci 2011, navýšenú o úroky zo sumy 18 eur denne vo výške 10 % ročne a s ročným úročením od 361-ého dňa nasledujúceho po 4. marci 2011 až do dňa úhrady uvedenej sumy 19 eur denne žalobcovi,

-    zaplatila žalobcovi sumu 25 eur denne za každý ďalší deň, kedy neboli prijaté za strany Európskej komisie všetky opatrenia na výkon rozsudku z 9. júna 2010, a to od 361-ého dňa nasledujúceho po 4. marci 2011 a ad infinitum, a uhrádzala ju pravidelne žalobcovi na konci každého 360-dňového obdobia od 361-ého dňa nasledujúceho po 4. marci 2011,

-    zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________