Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-65/11)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat O. Mader)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego, na mocy której przyznano skarżącemu jedynie 2 punkty awansu w ramach postępowania w sprawie oceny za 2004 r., w którym został on oddelegowany do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 19 lipca 2010 r. o nieprzyznaniu skarżącemu trzech punktów awansu w ramach oceny za 2004 r. oraz stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 28 kwietnia 2011 r., na mocy której zażalenie skarżącego na decyzję z dnia 19 lipca 2010 r. zostało oddalone;

zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za krzywdę poniesioną przez skarżącego w wysokości ustalonej przez Sąd do spraw Służby Publicznej;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________