Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 20 juni 2012 – Cristina / Commissie

(Zaak F-66/11)1

„Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Besluit van jury van vergelijkend onderzoek tot niet-toelating tot evaluatietoetsen – Rechtsmiddelen – Beroep in rechte ingesteld zonder besluit over administratieve klacht af te wachten – Ontvankelijkheid – Specifieke voorwaarden voor toelating tot vergelijkend onderzoek – Vereiste beroepservaring”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alma Yael Cristina (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en P. Pecho, vervolgens B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de voorzitter van de jury van vergelijkend onderzoek „EPSO/AST/111/10 (AST 1)” om verzoekster niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Cristina zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 282 24/09/11 blz. 51.