Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 20. júna 2012 – Cristina/Komisia

(vec F-66/11)1

(„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Rozhodnutie výberovej komisie o nepripustení na hodnotiace skúšky – Opravné prostriedky – Žaloba podaná bez toho, aby sa počkalo na rozhodnutie o správnej sťažnosti – Prípustnosť – Osobitné podmienky pripustenia do výberového konania – Požadovaná odborná prax“)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alma Yael Cristina (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers a M. P. Pecho, neskôr B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia prijatého predsedom výberovej komisie výberového konania „EPSO/AST/111/10 (AST 1)“ nepripustiť žalobkyňu na hodnotiace skúšky

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Pani Cristina znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011, s. 51.