Language of document : ECLI:EU:F:2012:88

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. birželio 20 d.

Byla F‑66/11

Alma Yael Cristina

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Konkurso atrankos komisijos sprendimas neleisti laikyti egzaminų – Teisės gynimo priemonės – Ieškinys, pareikštas nesulaukus sprendimo dėl administracinio skundo – Priimtinumas – Specialios dalyvavimo konkurse sąlygos – Reikalaujama profesinė patirtis“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo prašoma, pirma, panaikinti atviro konkurso EPSO/AST/111/10 atrankos komisijos sprendimą neleisti laikyti minėto konkurso vertinimo egzaminų ir, antra, nurodyti Komisijai atlyginti žalą, patirtą dėl šio sprendimo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovė padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Konkurso atrankos komisijos sprendimas – Išankstinis administracinis skundas – Neprivalomas pobūdis – Pateikimas – Pasekmės – Teisės tiesiogiai kreiptis į Sąjungos teismą išsaugojimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Konkursas – Konkursas vertinant kvalifikaciją ir rengiant egzaminus – Dalyvavimo konkurse reikalavimai – Pateikti diplomai arba įrodyta profesinė patirtis – Atrankos komisijos vertinimas – Teisminė kontrolė – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 2 straipsnio antra pastraipa ir 5 straipsnis)

1.      Kai pašalintas kandidatas ginčija atrankos komisijos sprendimą, tikrai nebūtina, kad jis pateiktų išankstinį skundą dėl jo ginčijamo sprendimo. Kai toks kandidatas vis dėlto kreipiasi į paskyrimų tarnybą, dėl tokio veiksmo, kad ir kokia būtų jo teisinė reikšmė, negalima atimti iš kandidato teisės tiesiogiai kreiptis į teismą. Tokio teisme pareikšto ieškinio priimtinumui negali būti taikoma Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnyje įtvirtinta ikiteisminės procedūros sąlyga, nes ši sąlyga taikoma tik ieškiniams, kurių atveju administraciniai skundai yra privalomi.

Šiuo atžvilgiu teisinio saugumo reikalavimų laikymusi negalima pateisinti to, kad tiesioginiam kreipimuisi į teismą taikoma priimtinumo sąlyga, kuri jam nebūdinga, nes taip būtų apribota pašalintų kandidatų teisė tiesiogiai apskųsti teismui atrankos komisijos sprendimą. Dėl gero teisingumo vykdymo principo laikymosi pažymėtina, kad geriausias būdas laikytis šio principo yra nagrinėti tiesiogiai teisme pareikštą ieškinį, neatsižvelgiant į galimą skundo, dėl kurio į jį nesikreipta, sėkmę ar nesėkmę.

(žr. 38, 40, 42, 50 ir 51 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1978 m. lapkričio 30 d. Nutarties Salerno ir kt. prieš Komisiją, 4/78, 19/78 ir 28/78, 10 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1990 m. birželio 20 d. Sprendimo Burban prieš Parlamentą, T‑133/89, 17 punktas.

2.      Konkurso atrankos komisija privalo kiekvienu atveju įvertinti, ar profesinė patirtis, kurią nurodo kiekvienas kandidatas, atitinka pranešime apie konkursą nurodytą lygį. Šiuo atžvilgiu pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų normas, susijusias su konkursų procedūromis, atrankos komisija turi diskreciją vertinti kandidatų ankstesnės profesinės patirties pobūdį, trukmę ir daugiau ar mažiau jos galimą glaudų ryšį su reikalavimais užimti laisvą darbo vietą. Sąjungos teismas, vykdydamas teisėtumo kontrolę, turi apsiriboti patikrinimu, ar įgyvendinant šią diskreciją nebuvo padaryta akivaizdžios klaidos.

Kad patikrintų, ar dalyvavimo konkurse sąlygos tenkinamos, konkurso atrankos komisija gali atsižvelgti tik į paraiškoje nurodytą informaciją ir pagrindžiamuosius dokumentus, kuriuos kandidatai privalo pateikti, kad pagrįstų šią paraišką, ir ji neprivalo prašyti kandidatų pateikti papildomų dokumentų ar pati imtis paieškų, kad patikrintų, ar suinteresuotasis asmuo atitinka visas pranešime apie konkursą nurodytas sąlygas. Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 2 straipsnio antros pastraipos nuostatų matyti, kad jose numatyta paprasčiausia konkurso atrankos komisijos galimybė prašyti kandidatų papildomos informacijos, kai jai kyla abejonė dėl pateikto dokumento reikšmės. Jokiu būdu negalima to, ką teisės aktų leidėjas laikė paprasčiausia konkurso atrankos komisijos galimybe, paversti pareiga.

(žr. 67–69, 80 ir 81 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. lapkričio 21 d. Sprendimo Carrasco Benítez prieš Komisiją, T‑214/99, 77 ir 78 punktai; 2004 m. kovo 25 d. Sprendimo Petrich prieš Komisiją, T‑145/02, 37 punktas; 2006 m. sausio 31 d. Sprendimo Giulietti prieš Komisiją, T‑293/03, 65 ir 66 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. liepos 1 d. Sprendimo Časta prieš Komisiją, F‑40/09, 58 ir 67 punktai ir juose nurodyta teismų praktika.