Language of document :

Sag anlagt den 18. juli 2014 – Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-346/14)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved E. Manhaeve og G. Wilms, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig

Sagsøgerens/Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 3, TEU, sammenholdt med artikel 288 TEUF, idet den i forbindelse med tilladelsen til opførelsen af et vandkraftværk ved floden Schwarzen Sulm ikke anvendte bestemmelsen i artikel 4, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF 1 korrekt.

Republikken Østrig tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Østrig forsøgte at omgå det forbud mod forringelse, som er indført som et af de grundlæggende principper i vandrammedirektivets artikel 4, stk. 1, og opfyldte dermed ikke forudsætningen for at blive omfattet af en af undtagelserne i vandrammedirektivets artikel 4, stk. 7.

Den tidsmæssige anvendelse af direktivet beror på Domstolens retspraksis, hvorefter medlemsstaternes under gennemførelsesperioden skal afholde sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af det i direktivet foreskrevne resultat i alvorlig fare (artikel 4, stk. 3, TEU, sammenholdt med artikel 288 TEUF).

Sagsøgte har ene og alene baseret sin seneste afgørelse på en ændret bedømmelse af vandtilstanden i Schwarzen Sulm. Denne ændrede klassificering (»god« vandtilstand i stedet for »høj« vandtilstand) er i strid med den oprindelige vandområdeplan. De i vandområdeplanen omhandlede konstateringer og vurderinger kan ikke ændres ved en administrativ afgørelse ad hoc, der er truffet på baggrund af nye kriterier. Såfremt dette havde været tilfældet, ville væsentlige indholdsmæssige bestemmelser i vandrammedirektivet, såsom forbuddet mod forringelse, eller væsentlige procedureregler, såsom offentlig deltagelse, let kunne omgås.

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23.10.2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327, s. 1)