Language of document :

18. juulil 2014 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-346/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve ja G. Wilms)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub:

tuvastada, et kuna kostja ei kohaldanud jõele Schwarze Sulm hüdroelektrijaama ehitamiseks luba andes nõuetekohaselt veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ1 artikli 4 lõike 1 sätteid koostoimes artikli 4 lõikega 7, siis on kostja rikkunud EL lepingu artikli 4 lõikest 3 koostoimes ELTL artikliga 288 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Austria üritab mööda minna veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõikes 1 selle direktiivi peamise põhimõttena sätestatud halvendamise keelust ning jätab sellega arvesse võtmata veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõikes 7 toodud erandi kohaldamise tingimused.

Direktiivi ratione temporis kohaldamine tugineb Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt ei tohi liikmesriigid direktiivi ülesvõtmistähtaja jooksul vastu võtta õigusnorme, mis võivad tõsiselt ohustada direktiivi eesmärkide saavutamist (EL lepingu artikli 4 lõige 3 koostoimes ELTL artikliga 288).

Kostja tugineb enda uues otsuses üksnes Schwarze Sulmʼi vee seisundi muutunud hinnangule. See muutunud liigitus („hea” vee seisund „väga hea” vee seisundi asemel) on vastuolus algse majandamiskavaga. Majandamiskava tuvastusi ja hinnanguid ei saa muuta kergel käel uute kriteeriumite alusel ad hoc korras haldusotsusega. Vastasel juhul saaks lihtsasti vältida veepoliitika raamdirektiivi olulisi sisulisi sätteid, nagu käesolevas asjas halvendamise keeldu, ning olulisi menetlusnorme, mis puudutavad näiteks üldsuse osalemist.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, lk 1; ELT eriväljaanne 15/05, lk 275).