Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2014 r. – Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

(Sprawa C-346/14)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Manhaeve i G. Wilms, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że nie stosując prawidłowo przepisów art. 4 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE1 (RDW) przy zatwierdzeniu budowy elektrowni wodnej na rzece Schwarze Sulm, pozwana uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 4 ust. 3 TUE w związku z art. 288 TFUE;

obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Austria próbuje obejść zakaz pogarszania stanu, ustanowiony w art. 4 ust. 1 jako podstawowa zasada RDW, i narusza tym samym przesłanki odstępstwa określone w art. 4 ust. 7 RDW.

Zastosowanie dyrektywy ratione temporis opiera się na orzecznictwie Trybunału, zgodnie z którym państwa członkowskie nie mogą uchwalać w okresie transpozycji dyrektywy przepisów, które mogą poważnie zagrozić urzeczywistnieniu celów dyrektywy (art. 4 ust. 3 TUE w związku z art. 288 TFUE).

Pozwana oparła się w swojej nowej decyzji jedynie na zmienionej ocenie stanu wód rzeki Schwarze Sulm. Ta zmieniona klasyfikacja („dobry” stan wód zamiast „bardzo dobrego” stanu wód) jest sprzeczna z pierwotnym planem zagospodarowania. Ustalenia i oceny w planie zagospodarowania nie mogą być zmieniane nagle w wyniku decyzji administracyjnej ad hoc na podstawie nowych kryteriów. W przeciwnym razie łatwo można by obchodzić istotne przepisy materialne ramowej dyrektywy wodnej, tak jak w tym wypadku zakaz pogarszania stanu, jak też ważne przepisy procesowe, jak na przykład udział społeczeństwa.

____________

1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327, s. 1).