Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 4. maj 2016 – Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-346/14) 1

(Traktatbrud – artikel 4, stk. 3, TEU – artikel 288 TEUF – direktiv 2000/60/EF – EU’s vandpolitik – artikel 4, stk. 1 – forebyggelse af forringelse af tilstanden for overfladevand – artikel 4, stk. 7 – undtagelse til forbuddet mod forringelse – væsentlig samfundsinteresse – tilladelse til opførelse af et vandkraftværk ved floden Schwarze Sulm (Østrig) – forringelse af vandtilstanden)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved E. Manhaeve, C. Hermes og G. Wilms, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig (ved C. Pesendorfer, som befuldmægtiget)

Intervenient til støtte for den anden part i sagen: Den Tjekkiske Republik (ved M. Smolek, Z. Petzl og J. Vláčil, som befuldmægtigede)

Konklusion

Republikken Østrig frifindes.

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 361 af 13.10.2014.