Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 4. mai 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-346/14)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine – ELL artikli 4 lõige 3 – ELTL artikkel 288 – Direktiiv 2000/60/EÜ – Liidu veepoliitika – Artikli 4 lõige 1 – Pinnaveekogu seisundi halvenemise ärahoidmine – Artikli 4 lõige 7 – Erand seisundi halvendamise keelust – Ülekaalukas üldine huvi – Schwarze Sulmi jõele (Austria) hüdroelektrijaama ehitamiseks loa andmine – Vee seisundi halvenemine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: E. Manhaeve, C. Hermes ja G. Wilms)

Kostja: Austria Vabariik (esindaja: C. Pesendorfer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, Z.  Petzl ja J. Vláčil)

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 ELT C 361, 13.10.2014.